Ағылшын тілі

14-16 жас

Отбасы және достар (Indefinite articles a, an; forms of the verb to be)
Отбасы және достар туралы не білеміз? (Yes/No – questions with am, is and are; Long and short forms of to be and negatives; Negatives with am, are and is)
Есімдіктер (Personal pronouns; possessive pronouns)
Байланыста болу (Have got and has got)
Байланыс туралы не білемін? (Demonstrative pronouns: this and that)
Қарапайым осы шақ. Present simple; Genitive
Ойын-сауық (Adverbs of frequency)
Ойын-сауық туралы не білемін? (Do and does; present simple – questions and negatives)
Уақыт және орын (Place and time)
Үйдің айналасы (Am/Is/Are going to; Tag questions: isn't she?, aren't you?)
Үйдің айналасы туралы не білемін? (Much and many)
Сын есімдер (Adjectives: degrees of comparison, As ... as ...)
Мереке уақыты (Some and any)
Мереке туралы не білемін? (Present continuous)
Жеке және көпше түр (Singular and plural; Demonstrative pronouns: these and those)
Азық-түлік, сусын, денсаулық (Have got and has got – questions and negatives)
Азық-түлік туралы не білемін? (Have and has – questions and negatives)
Салыстыру шырайлары. (Degrees of comparison – more and most; A few and a little; Interrogative pronouns)
Демалыс (Present simple and continuous)
Демалыс туралы не білемін? (Past simple – questions and negatives)
Дұрыс етістіктердің өткен шағы. (Past simple of regular verbs)
Бір күн (And, but, or)
Күнім қалай өтті? (Was, wasn't, were, weren't)
To be етістігінің келер шағы (Will, shall, won't)
Нұсқаулық есімдіктер: this, that, these and those
Have to, must, should сөздерін қолдану арқылы жасалатын құрылымдар
Есімдіктер: reflexive pronouns: myself, himself...
Есімдіктер: possessive pronouns: mine, yours etc.
Өткен жазда (Irregular verbs)
Өткен жазды қалай өткіздім? (Past simple)
Денсаулық (Genitive: 's and s')
Денсаулық туралы не білемін? (Irregular verbs)
Қазіргі өткен шақ (Present perfect)
Сән (Some and any)
Сән туралы не білемін? (Present perfect (2)
Анықтаушы есімдіктер: аll, every and each
Көмек қолын созу (Interrogative pronouns)
Көмек туралы не білемін? (Adverbs)
If және when арқылы жасалатын конструкциялар. Tag questions
Болашақ туралы (Will, shall, am/are/is + going to + verb)
Болашақ туралы не білемін? (Past simple and present perfect)
Өткен шақ түрлері: past simple and past continuous. Word order: place and time
Жануарлар әлемі (Adverbs)
Жануарлар әлемі туралы не білемін? (Can, could, be able to, be allowed to)
Зат есімнің көпше түрі: plural nouns
Фильмдер мен әуендер (Little, a little, few, a few)
Теледидар туралы не білемін? (Who, which, that)
Сын есімдерді салыстыру: comparison of adjectives. One, ones сөздерін қодану реті
Мерекелер және азық-түлік (Much, many, a lot of, lots of)
Мерекелер туралы не білемін? (Direct and indirect speech)
Өткен және осы шақ түрлері: past simple and present perfect
Орфографиялық жаттығу
Жолда (Past simple and present perfect)
Жолда не істейміз? (Adverbs)
Өткен шақтың түрлері: past perfect
Сену не сенбеу. Салыстыру (Comparisons)
Сен маған сенесің бе? (Relative pronouns)
If сөзіне сүйенетін құрылымдар: if sentences
Ақпарат құралдары (The passive)
Ақпарат құралдары туралы не білесің? (Conjunctions)
Модальды етістіктер: modal Verbs
Өнер (Genitive - who/what something belongs to)
Өнер туралы не білесің? Нақтыартикль: The definite article 'the'
Демеуліктер: prepositions (between, among, in, at, on, into, since, of, for)
Достық пен сүйіспеншілік (Simple or continuous?)
Достық туралы не білесің? (Future with going to, will and shall)
Осы шақ көмегімен келер шақты айту: future with the present tenses
Вакансиялар (Tag questions)
Жұмысқа тұру туралы не білеміз? (Some and any)
Let және make көмегімен құрылатын сөйлемдер
Байланыс (Much, many, a lot of, (a) few, (a) little)
Байланыс туралы не білесің? (Gerund or infinitive?)
Both, either, neither сөздеріне сүйенетін құрылымдар
Осы шақтың түрі: present perfect continuous