Пайдаланушы келісімі

ПАЙДАЛАНУШЫ КЕЛІСІМІ 

 

1. Анықтамалар

1.1. Осы Пайдаланушы келісімнің (бұдан әрі – Келісім) мақсатында келесі анықтамалар қолданылады:

1.1.1. «Пайдаланушы» — ҚР заңнамасына сәйкес әрекетке қабілетті және құқық қабілетті кез келген жеке және/немесе заңды тұлға;

1.1.2. «Дербес деректер» — қолжетімділігі шектеулі дербес деректер санатына Қазақстан Республикасының заңнамасымен жатқызылған Пайдаланушы туралы ақпарат (тегі, аты, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі, телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы, кіру бойынша есептікке алу деректері: құпиясөз, логин/лақап ат/есім және т.б.);

1.1.3. «Есеп жазбасы (аккаунт)» — кіру мүмкіндігін беру мақсатында Пайдаланушыны сәйкестендіру үшін қажетті деректердің жиынтығы;

1.1.4.  «Сайт» —зияткерлік меншік нысаны, сонымен қоса мобильді қосымша түрінде де болуы мүмкін.

 

2. Келісімнің мәні 

2.1. Осы Келісім Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395-бабының 5-тармағына сәйкес жария шарт-оферта (ұсыныс) болып табылады. Сайт иесі кез келген Пайдаланушыға Сайтты қол жеткізудің екі тәсілін пайдалануға мүмкіндік береді: (1) Сайтқа қол жеткізудің шектеулі шегінде (бұдан әрі – Демо-қол жеткізу) тіркеусіз және төлемсіз немесе (2) Есептік жазбаны тіркеумен және құрумен және Сайтқа толық қол жеткізу шеңберінде төлеммен (бұдан әрі – Толық қол жеткізу).

2.2. Келісім Пайдаланушы Сайттағы диалогтық терезеде Келісім шарттарын қабылдау арқылы оның шарттарымен (акцепт) келісім білдірген сәттен бастап күшіне енеді, бұл Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 396-бабының 3-тармағының мағынасы бойынша Сайт иесінің офертасын акцепті болып табылады.

2.3. Пайдаланушы осы Құпиялық саясаты, «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Қазақстан Республикасының 16.11.2015 ж. № 401-V ҚРЗ Заңы, «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 21.05.2013 ж. № 94-V Заңы, «Ақпараттандыру туралы» Қазақстан Республикасының 24.11.2015 ж. № 418-V ҚРЗ Заңы және дербес деректерді қорғау саласындағы Қазақстан Республикасының басқа нормативтік құқықтық актілерімен анықталған талаптарға сәйкес Сайтқа ұсынылған Пайдаланушының және/немесе үшінші тұлғалардың дербес және басқа да деректерін, кәмелетке толмаған балалардың аталған деректерін қоса алғанда, жинауға, өңдеуге, сақтауға, қолдануға, кез келген жолмен үшінші тараптарға таратуға өзінің келісімін береді.

2.4. Келісімнің шарттары кез келген ескертулерсіз, шектеулерсіз және ерекшеліктерсіз толық көлемде ғана қабылдануы мүмкін. Пайдаланушының өз келісімін білдіруі Пайдаланушының келісім шарттарын, оның ішінде Пайдаланушының Сайтта қолданылатын кез келген тәртіп ережелерін сақтау міндетін тудыратын азаматтық-құқықтық шарт жасауды білдіреді.

2.5. Сайтты пайдалану үшін Пайдаланушы келісімінің ережелерімен келісім білдіру (акцепт) міндетті шарт болып табылады.

2.6. Осы Келісімнің ережелері ол бұзылған кезге дейін қолданылады. Сайтты пайдаланудан бас тарту немесе сайтқа қолжетімділіктің болмауы осы Келісімді бұзу болып табылмайды. Осы Келісімді бұзу ҚР заңнамасына сәйкес сот тәртібімен жүргізіледі.

 

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері 

3.1. Пайдаланушы құқылы: 

3.1.1. Сайтқа қол жеткізу тәсілдерін таңдау: Демо-қол немесе Толық қол жеткізу;

3.1.2. Есептік жазбаны пайдалануды тоқтату және осы Келісімді сот тәртібі арқылы бұзу;

3.1.3. Дербес деректерді, оның ішінде қажет болған жағдайда мемлекеттік және басқа басқа дерекқорынан жинауға және өңдеуге келісім білдіру;

3.1.4. Есептік жазбаға кіру үшін логин/лақап аты мен құпиясөзін өзгерту; 

3.1.5. Осы Келісімнің шарттарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын сақтай отырып Сайтты пайдалану; 

3.1.6. Тиісті құжаттармен расталған негіздер болған жағдайда Сайт иесінен өзінің дербес деректерін өзгертуді және толықтыруды талап ету;

3.1.7. Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де құқықтарды жүзеге асыру.

3.2. Пайдаланушы міндеттенеді:

3.2.1. Тіркеу үшін тіркеу нысанына сәйкес өзі туралы сенімді деректерді ұсыну қажет. Сайт иесінің Пайдаланушы ұсынған ақпараттың дұрыс еместігі туралы кез келген күмәндары тіркелуден бас тартуға, уақытша бұғаттауға және/немесе пайдаланушының есептік жазбасын жоюға алып келеді; 

3.2.2. Есептік жазбаға кіру үшін пайдаланылатын бірегей логин мен құпиясөзді құпия түрде сақтау. Логин мен құпиясөз құпия ақпарат болып табылады және қолданыстағы заңнамада және/немесе Келісімде қарастырылған жағдайларды қоспағанда, жариялауға жатпайды. Пайдаланушының құпиясөзін және өз Есептік жазбасының логинін жоғалтуына байланысты кез келген тәуекелдерді Пайдаланушы дербес көтереді;

3.2.3. Осы Келісімнің 3.3.1-тармақшасына сәйкес енгізілген өзгерістермен танысу мақсатында осы Келісімнің мазмұнымен сайттан мерзім сайын танысуға болады;

3.2.4. Сайт иесінің және/немесе басқа үшінші тұлғалардың Сайтқа және/немесе оның қандай да бір элементтеріне қатысты зияткерлік меншік құқығын бұзбауға, атап айтқанда, Пайдаланушы Сайт иесінің жазбаша келісімінсіз Сайт иесі орналастырған материалдарды (мәтіндік, графикалық, аудио/бейне және т. б.) коммерциялық мақсатта, сайтта тікелей рұқсат етілген жағдайларды (мысалы, әлеуметтік желілер арқылы «бөлісу» функциясын) қоспағанда, басқа жолмен таратуға, таратуға және жаңғыртуға құқығы жоқ.);

3.2.5. Есептік жазбаға кіру үшін пайдаланылатын логин мен құпиясөздің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін және оған үшінші тұлғалардың рұқсатсыз кіруін болдырмайтын тиісті шараларды өз бетінше қолдану (атап айтқанда, құпиясөз браузерде, соның ішінде cookies технологиясын пайдалану кезінде, Пайдаланушының компьютерлік құрылғысын үшінші тұлғалардың пайдалану мүмкіндігі кезінде сақталмауын қадағалау);

3.2.6. Пайдаланушыға қатысты қорлайтын, беделін түсіретін және т. б. ретінде бағалануы мүмкін әрекеттерді жасаудың барлық жағдайлары туралы Сайт иесін хабардар етуге;

3.2.7. Сайтты пайдаланған кезде, соның ішінде хат жазысу кезінде, қоғамда қабылданған этикалық және моральдық нормаларды, бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалана отырып, жария ақпаратты орналастыру шарттары мен ережелеріне өз әрекетін тарататын Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын қатаң ұстану, сондай-ақ осы Келісімнің «Ерекше шарттар» бөлімінің талаптарын қатаң сақтау;

3.2.8. Келісімде қарастырылған және/немесе Сайт парақшаларында орналастырылған басқа да талаптарды сақтау және басқа да міндеттемелерді орындау.

3.3. Сайт иесі құқылы: 

3.3.1. Өз қалауы бойынша кез келген уақытта осы Келісімдегі кез келген ережелерді (тұтастай немесе ішінара) өзгертуге, редакциялауға, қосуға, толықтыруға, жоюға немесе жою. Бұл ретте, Келісімнің жаңа редакциясы, егер Келісімнің жаңа редакциясында өзгеше қарастырмаса, ол Сайтта жарияланған сәттен бастап күшіне енеді;

3.3.2. Себептерді түсіндірместен, Пайдаланушының Есептік жазбасын бұғаттау және/немесе жою, сайт парақшаларына қандай да бір Есептік жазбаны пайдалану арқылы, соның ішінде Пайдаланушы осы Келісімнің шарттарын және/немесе сайтта орналастырылған Құпиялылық саясатын бұзған жағдайда кіруге тыйым салу;

3.3.3. Пайдаланушыларға ақпараттық хабарламалар жіберу. Кез келген мүмкін тәсілмен тіркеле отырып, Пайдаланушы Есептік жазбада көрсетілген электрондық пошта және/немесе ұялы байланыстың абоненттік нөміріне ақпараттық хабарламаларды алуға келіседі;

3.3.4. Кез келген уақытта Сайттың дизайнын және пайдаланушы интерфейсін, оның мазмұнын, ұсынылатын функциялардың мазмұнын өзгерту, қолданылатын сценарийлерді, бағдарламалық жасақтаманы, Сайтты және Сайтта пайдаланылатын немесе сақталған басқа да нысандарды және кез келген Қосымшаларды Пайдаланушыға ескертусіз өзгерту немесе толықтыру;

3.3.5. Өз қалауы бойынша кез келген, соның ішінде Сайтты Қазақстан Республикасының заңнамасын, осы Келісімнің ережелерін, басқа Пайдаланушылардың, өзге үшінші тұлғалардың және мемлекеттің құқықтарын бұзатын және/немесе бұзуы мүмкін Сайтты, және/немесе ақпаратты қандай да бір себептерсіз және ескертусіз алып тастау;

3.3.6. Өз қалауы бойынша кез келген ақпаратты (Пайдаланушының хабарламаларын, мәртебелерін, басқа да ақпаратты және басқа материалдарды қоса алғанда), оның ішінде Пайдаланушы Сайтта Қазақстан Республикасының заңнамасын немесе осы Келісімнің ережелерін бұза отырып орналастыратын ақпаратты жою;

3.3.7. Өз қалауы бойынша сайтта орналастырылған сол немесе басқа материалдарды хат жазысудың техникалық мүмкіндігін өшіру; 

3.3.8. Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған кез келген өзге де шараларды қолдануға құқылы.

3.4. Сайт иесі міндеттенеді: 

3.4.1. Келісімде қарастырылған шарттар негізінде Пайдаланушыға Сайтты қолдануға техникалық мүмкіндік беру;

3.4.2. Қазақстан Республикасы заңнамасының барлық талаптарын орындауға міндетті.

 

4. Келісімнің Ерекше шарттары 

4.1. Пайдаланушы келесіні растайды, кепілдік береді және келіседі: 

4.1.1. Сайт иесі осы Келісімнің мәтініне қандай да бір өзгерістер енгізгеннен кейін Пайдаланушының Сайтты пайдалануы енгізілген өзгерістермен пайдаланушының келісімін білдіреді; 

4.1.2. Сайтта оның барлық хабарламалары сол немесе басқа жағдай/тақырып бойынша тек оның пікірін көрсетеді. Сайт иесінің пікірі Пайдаланушының пікірімен сәйкес келмеуі мүмкін. Пайдаланушы үшін оның пікірлері мен хабарламаларының дұрыс емес, заңға қарсы мазмұнының болуына байланысты кез келген және барлық мүмкін болатын залалдың пайда болу тәуекелдерін тек Пайдаланушы көтереді. Сайт иесі өзіне ешқандай міндеттемелер қабылдамайды және Пайдаланушы баяндайтын кез келген ақпараттың мазмұны үшін жауапты емес;

4.1.3. Өзінің дербес деректерін жинау, өңдеу, сақтау және үшінші тарапқа беру процесі нені білдіретінін түсінеді және сайт иесіне бұл жөнінде ешқандай кінә қоймауға міндеттенеді;

4.1.4. Есептік жазбаға логин мен құпиясөзді басқа үшінші тұлғаларға бермейді;

4.1.5. Алаяқтық сипаттағы әрекеттерді жүзеге асырмайды, оның ішінде Сайт иесі қолданатын техникалық қорғау құралдарын айналып өтуді және/немесе бұзуды қоса алғанда, кез келген алаяқтық әрекеттерді қолдауды жүзеге асырмайды;

4.1.6. Егер Пайдаланушы 18 жасқа толмаған болса, онда ол Сайтты ата-анасының немесе ресми қамқоршыларының рұқсатымен және қадағалауымен ғана пайдалана алады;

4.1.7. Осы Келісімнің ережелерін бұзғаны үшін Пайдаланушы, оның ішінде үшінші тұлғалар алдында дербес жауапты болады.

4.2. Пайдаланушыға тыйым салынады: 

4.2.1. Әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық немесе діни өшпенділік пен араздықты, соғысты, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, тілдік және өзге де артықшылықтарды насихаттауды немесе үгіттеуді жүзеге асыру;

4.2.2. Егер Пайдаланушы заңға немесе осы ақпаратты ашу шартына байланысты жеткілікті құқықтарға ие болмаса, Сайтта орналастыру немесе хабарламалар, пікірлер арқылы үшінші тұлғалардың рұқсаты шектеулі ақпаратты (құпия ақпаратты) беру;

4.2.3. Сайтта орналастыру, жаңғырту, қайта өңдеу, тарату, жариялау, жалпы жұрттың назарына жеткізу, беру, сату немесе басқа тәсілмен, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен, Келісімде белгіленген жағдайлардан, сондай-ақ Сайтта тікелей қарастырылған жағдайлардан басқа жағдайларда, Сайт иесінің алдын ала рұқсатынсыз Сайтты, авторлық және өзге де айрықша құқықтар объектісі болып табылатын басқа да Пайдаланушылардың немесе үшінші тұлғалардың Сайтын толығымен немесе бөліп пайдалану;

4.2.4. Сайтта мазмұны жеке және заңды тұлғалардың ар-намысына, қадір-қасиеті мен іскерлік беделіне зиян келтіретін немесе келтіруі мүмкін, сол сияқты нормативтік емес лексикасы, зорлық-зомбылыққа, терроризмге, қолданыстағы билікті, конституциялық құрылысты күштеп құлатуға шақырулары бар, азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, сондай-ақ елдің әл-ауқаты мен тұтастығын бұзатын немесе қауіп төндіретін хабарламалар, пікірлер, графикалық бейнелер немесе басқа да материалдар (оның ішінде шындыққа сәйкес келмейтін) орналастыру;

4.2.5. Сайтта порнографиялық сипаттағы материалдарды немесе осындай материалдарды қамтитын интернет-сайттарға гипермәтіндік сілтемелерді орналастыру;

4.2.6. Есептік жазбаны тіркеу рәсімінен өткен кезде өзі туралы көрінеу жалған немесе ойдан шығарылған ақпаратты, атап айтқанда, бөтен немесе ойдан шығарылған аты мен тегін көрсету немесе кейіннен енгізу;

4.2.7. Сайттың және/немесе Сайт элементтерінің жұмыс істеуін тұрақсыздандыруға бағытталған әрекеттерді жүзеге асыру, Сайтты және/немесе Сайт элементтерін басқаруға немесе олардың жабық бөлімдеріне (оның ішінде Сайт иесіне ғана рұқсат етілген бөлімдерге) рұқсатсыз қол жеткізу әрекеттерін жүзеге асыру, сондай-ақ кез келген ұқсас әрекеттерді жүзеге асыру;

4.2.8. Құпиясөзді таңдау немесе енгізу арқылы басқа Пайдаланушылардың Есептік жазбаларына рұқсатсыз кіруді жүзеге асыру, сондай-ақ мұндай кіруге әрекет жасау;

4.2.9. Спамды таратуды жүзеге асыру – коммерциялық, саяси, жарнамалық және басқа да ақпаратты (оның ішінде осындай ақпараты бар интернет - сайттарға және/немесе зиянды бағдарламалық қамтамасыз етуді қамтитын интернет-сайттарға гиперсілтемелер) пайдаланушылардың хабарламаларында, пікірлерінде, хабарламаларында және т. б. жаппай таратуды жүзеге асыру;

4.2.10. Сайт саясатына, сондай-ақ ҚР заңнамасына қайшы келетін кез келген өзге қызметті жүзеге асыру.

4.3. Пайдаланушы шартсыз келісім береді (осы Келісімнен басқа жеке келісім талап етілмейді):

4.3.1. Сайт иесінің мүддесін Пайдаланушы тапсыратын уәкілетті органдарға және үшінші тұлғаларға тек Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған жағдайларда ғана сайт парақшаларында оның іс-әрекеттерімен байланысты ақпаратты беруі;

4.3.2. тіркеу кезінде Сайтқа берілген оның дербес деректерін жинау, өңдеу және оларды ерекше жағдайларда және тек Сайт мекенжайына олардың өз функцияларын орындауға байланысты негізделген заңды сұрау салған уәкілетті мемлекеттік органдардың талабы бойынша тарату;

4.3.3. тіркеу кезінде Сайтқа ұсынылған оның дербес деректерін жинау, өңдеу және тарату (үшінші тұлғаларға беру).

 

5. Дербес деректерді қорғау

5.1. Сайтта Сайт иесі белгілеген тәсілмен тіркеуді жүзеге асыра отырып, Сайт иесіне дербес деректері Сайт иесінің қызметі барысында өңделетін жеке тұлғалардың дербес деректер базасына енгізілетін үшінші тұлғалардың, соның ішінде кәмелетке толмаған балалардың/баланың дербес деректерін қоса алғанда, ұсынылатын дербес деректерді жинауға, өңдеуге, сақтауға, пайдалануға және кез келген жолмен таратуға қандай да бір ескертусіз келісім береді және осы Заңда белгіленген құқықтар, дербес деректерді пайдалану және сақтау, үшінші тұлғалардың дербес деректеріне қол жеткізу, Дербес деректер базасы иесінің дербес деректермен байланысты қатынастардың басқа субъектілерінің дербес деректерді ішінара немесе толық өңдеу құқығын беру және Сайт иесінің дербес деректерді, оның ішінде иесіздендірілген дербес ақпаратты тарату мүмкіндігі туралы хабардар екенін растайды.

5.2. Пайдаланушының дербес деректерін жинау, өңдеу, сақтау және тарату мақсаты Сайттың қызметтері мен ақпаратына Пайдаланушының қажеттіліктерін қанағаттандыру саласындағы қатынастарды іске асыруды қамтамасыз ету болып табылады. Дербес деректерді өңдеу сайтта орналастырылған ақпараттар мен материалдарға қол жеткізуді ұсыну мақсатында, сондай-ақ Сайт иесі оны алдын ала иесіздендіру міндетін сақтаған жағдайда статистикалық мақсатта жүзеге асырылады.

5.3. Жиналатын, сақталатын, өңделетін және таратылатын дербес деректердің санаттары: 

  • Пайдаланушының тегі, аты, әкесінің аты; 

  • Жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі;

  • Пайдаланушының байланыс телефоны; 

  • Пайдаланушының электрондық поштасының мекенжайы (e-mail);

  • Пайдаланушының тұрғылықты жері;

  • Пайдаланушы өз еркімен ұсынатын басқа да деректер.

5.4. Дербес деректер осы Келісімнің әрекет ету мерзімі, сайтты пайдалану мерзімі және Пайдаланушының сайтта әрекет ететін/белсенді тіркеуінің болуы бойы сақталады.

5.5. Сайт иесі Пайдаланушының дербес деректерін заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, таратудан, сондай-ақ Пайдаланушылардың дербес деректері бар өзге де заңсыз әрекеттерден қорғау үшін барлық қажетті құқықтық, ұйымдастырушылық, техникалық шараларды қабылдайды. 

5.6. Сайтты Пайдаланушы тіркеу нысанын толтыру кезінде осы Келісімге келісімін растай отырып, өз келісімін білдіреді және Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Келісімде белгіленген тәртіппен өзінің дербес деректері мен үшінші тұлғалардың өзі өкілдік етуге уәкілеттік берілген деректерін жинауға, өңдеуге, сақтауға, таратуға және үшінші тұлғаларға беруге рұқсат береді.

 

 

6. Зияткерлік меншік 

6.1. Пайдаланушы үшінші тұлғалардың алдында Есептік жазбаны пайдаланумен, Сайтта түсініктемелер/хабарламалар орналастырумен байланысты өз әрекеттері үшін, оның ішінде, егер мұндай әрекеттер үшінші тұлғалардың не Пайдаланушының құқықтары мен заңды мүдделерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуға әкелетін болса, дербес жауапты болады. 

6.2. Пайдаланушы өз Есептік жазбасының сақталуын қамтамасыз ету үшін тиісті шараларды қабылдауға міндетті және Сайтта жасалған барлық әрекеттер үшін жауап береді.

6.3. Сайт иесі пайдаланушының немесе кез келген үшінші тұлғаның алдында Сайт иесінің және/немесе Пайдаланушының Есептік жазбаны пайдалануына байланысты келтірілген, жоғалған пайданы немесе жоғалған деректерді, ар-намысына, қадір-қасиетіне немесе іскерлік беделіне зиянды қоса алғанда, кез келген тікелей және/немесе жанама залалдар үшін жауапты болмайды. 

6.4. Сайт иесі Пайдаланушылар орналастырған пікірлерге/хабарламаларға алдын - ала немесе постмодерация жасау құқығын өзіне қалдырады, оның нәтижелері бойынша оларды жою туралы шешім қабылдай алады. 

6.5. Сайт иесі Пайдаланушының осы Келісімнің шарттарын бұзғаны үшін Сайтқа немесе оның жеке функцияларына рұқсат беруден бас тартылған, не мұндай қолжетімділік тоқтатылған және/немесе бұғатталған жағдайда Сайт иесі куәландыратын қандай да бір дәлелдемелерді, құжаттарды және басқаларды ұсынуға міндетті емес

6.6. Сайт иесі пайдаланушының алдында сайт жұмысындағы техникалық ақаулар үшін жауап бермейді.

 

7. Дауларды шешу тәртібі 

7.1. Осы Келісімді орындау кезінде туындауы мүмкін даулар мен келіспеушіліктер Тараптар арасындағы келіссөздер жолымен шешіледі.

7.2. Дауларды келіссөздер жолымен шешу мүмкін болмаған жағдайда, осы Келісімнен туындайтын не оған байланысты, оның ішінде оны бұзуға, тоқтатуға немесе жарамсыздығына қатысты барлық даулар, келіспеушіліктер немесе талаптар Нұр-сұлтан қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында түпкілікті реттеуге жатады.

 

8. Келісімнің қолданылу мерзімі 

8.1. Осы Келісім Пайдаланушы сайттағы диалогтық терезеде келісімнің шарттарын қабылдау жолымен оның шарттарымен (акцепт) келісім білдірген сәттен бастап күшіне енеді және белгісіз мерзім шегінде қолданылады.

8.2. Сайт иесі кез келген уақытта Пайдаланушыны хабардар етпестен және себептерді түсіндірместен, егер Сайт иесі мен Пайдаланушы арасында жасалған азаматтық-құқықтық сипаттағы басқа шартта өзгеше қарастырылмаса, Пайдаланушының келісім шарттарын және/немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын кез келген, соның ішінде бір рет те, бұзған жағдайда, шығындарын өтеместен, кіру және Есеп жазбасын пайдалану мүмкіндігін дереу тоқтатумен Келісімді біржақты соттан тыс тәртіппен тоқтатуға құқылы.

8.3. Егер Сайт иесі мен Пайдаланушы арасында жасалған азаматтық-құқықтық сипаттағы басқа шартта өзгеше қарастырылмаса, Сайт иесі кез келген уақытта Пайдаланушыны хабардар етпестен және себебін түсіндірместен, қандай да бір шығындарын өтеместен немесе келісім бойынша алынған ақыны қайтарусыз, Пайдаланушы келісім шарттарын және/немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын бір рет немесе жүйелі бұзған жағдайда, Сайтты пайдалану мүмкіндігін тоқтата тұруға құқылы. Кіру мерзімін Сайт иесі дербес анықтайды.

 

9. Қорытынды ережелер

9.1. Осы Келісім сайтты пайдалану мүмкіндігін пайдалану тәртібіне қатысты Пайдаланушы мен Сайт иесі арасындағы азаматтық-құқықтық шарт болып табылады және олар болған жағдайда Пайдаланушы мен Сайт иесі арасындағы барлық алдыңғы келісімдерді ауыстырады. 

9.2. Осы Келісім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі және түсіндіріледі. 

9.3. Егер осы Келісімнің бір немесе бірнеше ережелері қандай да бір себептер бойынша жарамсыз немесе заңдық күші жоқ деп танылса, бұл Келісімнің қалған ережелерінің жарамдылығына немесе қолданылуына әсер етпейді. 

9.4. Пайдаланушы немесе басқа пайдаланушылар келісімдердің ережелерін бұзған жағдайда сайт иесінің әрекетсіздігі сайт иесін кейінірек өз мүдделерін қорғау үшін тиісті әрекеттерді жасау құқығынан айырмайды, сондай-ақ кейіннен осындай немесе ұқсас бұзушылықтар жасаған жағдайда сайт иесінің өз құқықтарынан бас тартуын білдірмейді.