Химия

Бастапқы химиялық түсініктер

Мольдік масса ұғымы
Газ заңдары (2)
Диффузия және еру
Заттың агрегаттық күйлерінің өзгеруі
Материяның негізгі қасиеттері
Қыздыру мен суыту кезіндегі физикалық өзгерістер
Зат массасының сақталу заңы және зат құрамының тұрақтылық заңы
Химиялық реакциялардың түрлері
Эмпирикалық және молекулалық формулалар
Зат мөлшерінің практикалық маңызы
Фазалық ауысулар
Химиялық реакция теңдеулері бойынша есептеулер
Химиялық элементтер және олардың таңбалары
Газ заңдары (1)
Химиялық реакция теңдеулерін теңестіру
Салыстырмалы атомдық масса
Салыстырмалы молекулалық масса
Химиялық теңдеулер
Физикалық және химиялық өзгерістер
Моль
Заттардың агрегаттық күйлері
Газдардың салыстырмалы тығыздығы
Қоспаларды бөлу
Химиялық қосылыстар
Валенттілік
Авогадро заңы. Идеал газ күйінің теңдеуі
Таза заттар және қоспалар
Химия − жаратылыстану ғылымы