Физика

Бектасова Нұргүл Тынымовна
Қарғанды облысы, Сәтпаев қаласы, №15 жалпы орта білім беретін мектеп
4468
ҰБТ тесттері
Тақырыбы:
Физика

 
1. Биіктігі 4 м-ге лақтырылған тас қабырғадан 3 м қашықтыққа түссе, тастың орын ауыстыруы:
 A) 3 м
 B) 5 м +
 C) 4 м
 D) 7 м
 E) 6 м
2. Екі дененің қозғалыс теңдеулері x1=10t+0,4t2 және x2=-6t+2t2. Олардың кездесетін орны мен уақыты:
 A) 140 м; 10 с +
 B) 100 м; 10 с
 C) 200 м; 10 с
 D) 200 м; 100 с
 E) 140 м; 140 с
3. Массасы 10 кг дене 20Н күштің әсерінен жылдамдығын 2 м/с-ге арттырса, күш әсері созылатын уақыт:
 A) 1с +
 B) 6 с
 C) 4 с
 D) 2 с
 E) 4 с
4. Отынсыз массасы 400 т зымыран, отын жанғанда 125 м биіктікке көтеріледі. Отын массасы 50 т. Отынды бірден жанып кетеді деп есептеп, зымыраннан газдың ұшып шығу жылдамдығы.
 A) 200 м/с
 B) 300 м/с
 C) 400 м/с +.
 D) 100 м/с
 E) 500 м/с
5. Ядроның байланыс энергиясы дегеніміз:
 A) ядроны түгелімен жеке нуклондарға ыдырату үшін қажет энергия. +
 B) ядродағы протондар мен нейтрондар санының қосындысы.
 C) ядроны түгелімен жеке протондарға ыдырату үшін қажет энергия.
 D) ядроны түгелімен жеке нейтрондарға ыдырату үшін қажет энергия.
 E) ядроның аз мөлшерін жеке нейтрондарға ыдырату үшін қажет энергия.
6. Егер уран 23592U ядросы бөлінгенде 200 Мэв энергия шығатын болса, 1 кг уранда бар ядролар толық ыдырағанда бөлінетін энергия
(M(U) = 235∙10-3 кг/моль; NA = 6∙1023 моль-1; 1эв = 1,6∙10-19 Дж):
 A) ≈ 8,3 ∙1011Дж
 B) ≈ 6,5 ∙1011Дж
 C) ≈ 8,3 ∙101313Дж +
 D) ≈ 6,5 ∙1013Дж
 E) ≈ 8,3 ∙109Дж
7. Рычагтың ұзын иініне 2,5 кН күш түсіріп, рычагтың қысқа иініне ілулі тұрған массасы 1 т жүкті көтереді. Жүкті 0,8 м биіктікке көтергенде, күш түсірілген нүкте4 м биіктікке түсті. Рычагтың ПӘК-і. (g=10 Н/кг)
 A) 40 %
 B) 60 %
 C) 80 % +
 D) 70 %
 E) 50 %
8. Егер судың шығыны секундына 6 м3, плотина биіктігі 20 м, ал станцияның қуаты 900 кВт болса, ГЭС-тің ПӘК-і.  (pсу=1000 кг/м3; g=10 Н/с2)
 A) 0,65
 B) 0,75 +
 C) 0,55
 D) 0,45
 E) 0,25
9. Күштің өлшем бірлігі
 Физика - 1
10. 0,78 Н күштің әсерінен 1 м/с2 үдеумен қозғалған көлемі 100 см3 дененің тығыздығы:
 A) 7,8 кг/м3
 B) 7800 кг/м3 +
 C) 0,0078 кг/м3
 D) 780 кг/м3
 E) 0,078 кг/м3
11. Массасы 1 кг судағы зат мөлшері. (MH2O=18•10-3 кг/моль)
 A) 30 моль
 B) 20 моль
 C) 50 моль
 D) 55,6 моль +
 E) 75 моль
12. Тереңдігі 5 м судағы көлемі 0,6 м3 тасты судың бетіне көтергендегі істелген жұмыс (ρт = 2500 кг/м3; ρсу = 2500 кг/м3; g = 10 м/с2):
 A) 50 кДж
 B) 45 кДж +
 C) 45 Дж
 D) 450 Дж
 E) 4500 Дж
13. Магнит индукциясы векторының бағытын анықтайтын ереже:
 A) оң қол ережесі
 B) бұрғы ережесі +
 C) сол қол ережесі
 D) оң нормаль ережесі
 E) Ленц ережесі
14. Магнит өрісіндегі ауданы 1 см2-ге тең рамаға әсер ететін ең жоғарғы айналдырушы момент 2 мкН-м, ток күші 0,5 А-ге тең болғандағы магнит өрісінің индукциясы:
 A) 4 Тл
 B) 0,04 Тл +
 C) 0,4 Тл
 D) 40 Тл
 E) 400 Тл
15. Математикалық маятниктің тербеліс периодын анықтайтын формула:
 Физика - 2
16. Математикалық маятниктің Жердегі тербеліс периоды Т0. Егер басқа бір планетада еркін түсу үдеуі Жердегіден n есе үлкен болса, онда сол планетада маятниктің тербеліс периоды:
 Физика - 3
17. Сәуленің түсу бұрышы 300 . Жарық сәулесінің шағылу бұрышы:
 A) 0
 B) 30º +
 C) 60º
 D) 90º
 E) -30º
18. Көз бұршағының көмегімен торламада алынған кескін бейнесі:
 A) нақты, кішірейген
 B) жалған, кішірейген +
 C) нақты, үлкейген
 D) жалған, үлкейген
 E) үлкейген
19. Айнымалы кернеудің әсерлік мәні.
 Физика - 4
20. Айнымалы ток тізбегіндегі конденсатордың заряды мынадай заңдылықпен өзгереді:q = 44·10-4cost. Кернеу Um =220 В. Конденсатордың сыйымдылығы:
 A) С = 20 мкФ +
 B) С = 44 мкФ
 C) С = 0,02 мФ +
 D) С = 2,2 мкФ
 E) С =0,00002 Ф +
21. Нүктелер арасындағы потенциалдар айырмасы ∆φ = 100 В, А = 400 Дж энергия жұмсағанда, осы нүктелер арасында орын ауыстыратын заряд:
 A) 5 Кл
 B) 0,004 кКл +
 C) 15 Кл
 D) 4 Кл +
 E) 4000мКл +
22. Тізбектей қосылған12 мкФ және 40 мкФекі конденсатордың жалпы сыйымдылығы ...
 A) 52 мкФ.
 B) 12 мкФ +
 C) 0,0092 мФ +
 D) 28 мкФ +
 E) 9,2 мкФ +
23. 127º C температурадағы массасы 4 г гелийдің ішкі энергиясы
(М(Не) = 4∙10-3 кг/моль, R = 8,31Дж/К∙моль ):
 А) ≈ 5000Дж +
 B) ≈ 5 кДж +
 С) ≈ 0,005 М Дж +
 D) ≈ 0,05Дж
 E) ≈ 500 Дж
24. 27º С температурадағы 12 моль гелийдің ішкі энергиясы
(R = 8,31 Дж/К∙моль ):
 А) ≈ 45 кДж +
 B) ≈ 0,45 кДж
 С) ≈ 450 кДж
 D) ≈ 0,045 М Дж +
 E) ≈ 45000 Дж +
25. Ұзындығы 100 м көлденең қимасының ауданы 2 мм2 меншікті кедергісі 0,028 мкОм .м аммоний өткізгіштің кедергісі:
 A) 1400 Ом
 B) 1,4 Ом +
 C) 0,0014 кОм +
 D) 0,0014 Ом
 E) 1400 мОм +
26. Ток күші 30 мкА. Өткізгіштің көлденең қимасы арқылы 1 с ішінде өтетін электрондар саны (е =1,6∙10-19Кл):
 A) ≈2∙105+
 B) ≈2∙106
 C) ≈2∙104 +
 D) ≈2∙107
 E) ≈200∙103 +
27. 20 моль газы бар, баллондағы газ молекулаларының саны.
(NA=6∙1023моль-1)
 A) 2·1026 кг
 B) 0,12·1026 кг +
 C) 2,4·1024 кг.
 D) 120 ·10223 кг +
 E) 1,2·1025 кг +
28. Массасы 2 кг денені 1 м биіктікке 3 м/с2 үдеумен көтерген кездегі адамның істеген жұмысы (g=10 м/с2):
 A) 260 Дж
 B) 26 Дж +
 C) 0,026 кДж +
 D) 26000 мДж +
 E) 2600 Дж
29. Рентген түтікшесі 50 кВ кернеумен жұмыс істейді. Сәуле шығарудың минимал толқын ұзындығы (с = 3∙108 м/с; h = 6,63∙10-34Дж∙с; е = 1,6∙10-19 Кл):
 А) 0,025 нм +
 В) 0,25 нм
 С) 25 пм +
 D) 2,5 нм
 E) 0,000025мкм+
30. Қызыл түсті сәуле толқын ұзындығы 0,7 ∙10-6 м үшін фотон массасы
(с = 3∙108 м/с; h = 6,63∙10-34Дж∙с):
 А) ≈ 316∙10-38 кг +
 B) ≈ 3160∙10-36 кг
 C) ≈ 0, 316∙10-36 кг
 D) ≈ 31,6∙10-37 кг +
 E) ≈ 3,16∙10-36 кг +

Жауаптар коды:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B A A C A C C B B B D B B B B D B B D A
C
E
B
D
E
B
C
D
E
A
B
C
A
D
E
B
C
E
A
C
E
B
D
E
B
C
D
A
C
E
A
D
E
Қате туралы хабарландыру