Физика

Тұрсынбаева Галина
Павлодар облысы, Май ауданы, Ақжар ауылы, Ақжар жалпы орта білім беретін мектеп
10892
ҰБТ тесттері
Тақырыбы:
Физика

1. Ұшақтың ауаға қатысты жылдамдығы 720 км/сағ. Егер қуалай соққан желдің жылдамдығы 10 м/с болса, ұшақтың Жерге қатысты қозғалыс жылдамдығы:

    A) 210 м/с

    B) 230 м/с

    C) 190 м/с

    D) 220 м/с

    E) 215 м/с

 

2. 6(frac {H}{см^2}) қысымға сәйкес келетін Халықаралық бірліктер жүйесі бойынша қысым:

    A) 6·104 Па

    B) 6·103 Па

    C) 6·105 Па

    D) 6·106 Па

    E) 6·102 Па

 

3. Бір сағатта 18 МДж жұмыс жасайтын қозғалтқыштың қуаты:

    A) 18 МВт

    B) 50 Вт

    C) 10 кВт

    D) 0,5 Вт

    E) 5 кВт

 

4. Арбашалардың өзара әрекеттесуі кезінде жылдамдықтары 20 см/с және 60 см/с-қа өзгереді. Бірінші арбашаның массасы 0,6 кг болса, екінші арбашаның массасы:

    A) 72 кг

    B) 0,2 кг

    C) 18 кг

    D) 5 кг

    E) 4 кг

 

5. Газ 1-күйден 2-күйге өткенде газдың көлемі:

Газ 1-күйден 2-күйге өткенде газдың көлемі

    A) артады, кейін азаяды

    B) өзгермейді

    C) азаяды

    D) артады

    E) азаяды, кейін артады

 

6. Көлемі 1 м3 алюминийдегі зат мөлшері (М=27·10-3 кг/моль, ρ=2,7·103 кг/м3):

    A) 105 моль

    B) 104 моль

    C) 2·105 моль

    D) 2·104 моль

    E) 0,5·105 моль

 

7. Теңүдемелі қозғалыстың орын ауыстыруын өрнектейтін формула:

        A) (V_0 + at)

B) (frac{V-V_0}{t})

C) (frac{x - x_0}{a})

D) (V_0t + frac{at^2}{2})

E) (frac{V}{s})

 

8. Ток көзінің ЭҚК-і 2 В болса, оның бір полюсынан екінші полюсына 15 Кл зарядты көшіргенде бөгде күштердің атқаратын жұмысы:

    A) 17 Дж

    B) 3 Дж

    C) 30 Дж

    D) 0,13 Дж

    E) 7,5 Дж

 

9. Ток көзінің ЭҚК-і 12 В болса 10 Кл электр заряды орын ауыстырғанда тосын (бөгде) күштердің жасайтын жұмысы:

    A) 0,83 Дж

    B) 1,2 Дж

    C) 100 Дж

    D) 22 Дж

    E) 120 Дж

 

10. 1,5 МГц жиілікте жұмыс жасайтын радиостанция шығаратын толқын ұзындығы (c=3∙108 м/с ):

      A) 200 м

      B) 500 м

      C) 600 м

      D) 300 м

      E) 100 м

 

11. Серіппеге 2 Н күш әсер етсе серіппе 1 см-ге созылады. Осы серіппеге 2 кг жүк ілсе, жүктің тербеліс периоды:

      A) 0,15 с

      B) 4 с

      C) 0,628 с

      D) 0,314 с

      E) 2 с

 

12. Еркін құлаған дененің 5 с-тан кейін жылдамдығы (g=10 м/с2):

      A) 250 м/с

      B) 125 м/с.

      C) 100 м/с

      D) 2 м/с

      E) 50м/ с

 

13. Қырманнан 3 т бидай астығын тасымалдау үшін кузовының ұзындығы 2,5 м, ені 1,8 м және биіктігі 80 см жүк машинасы бөлінді. Машина кузовы бидаймей толтырылған деп есептесек, астықтың тығыздығы:

      A) 833 кг/м3

      B) 933 кг/м3

      C) 863 кг/м3

      D) 733 кг/м3

      E) 0,86 г/см3

 

14. Қыздырғышының температурасы 400 К, ал тоңазытқышының температурасы 280 К жылу машинасының ПӘК-і:

      A) 50 %

      B) 30 %

      C) 60 %

      D) 40 %

      E) 20 %

 

15. Жылдамдықтың уақытқа тәуелділік графигінен қозғалыс үдеуінің шамасын анықта:

Жылдамдықтың уақытқа тәуелділік графигінен қозғалыс үдеуінің шамасын анықта

A) -1 м/с2

B) 0,5 м/с2

C) -0,5 м/с2

D) 1 м/с2

E) 4 м/с2

 

16. Периоды Т электромагниттік тербелістерді алу үшін конденсаторды алдын-ала зарядтайды. Электр өрісінің энергиясы максимал мәнге ие болатын уақыт мезеті:

A) (t = frac{T}{2})

B) (t = frac{T}{12})

C) (t = frac{T}{6})

D) (t = frac{T}{4})

E) (t = frac{T}{8})

 

17. Жинағыш линзаның көмегімен экранда нәрсенің өз өлшеміне тең шын кескіні алынады. Егер нәрсе мен кескін арақашықтығы 4 м болса, онда линзаның оптикалық күші:

A) 0,25 дптр

B) 0,2 дптр

C) 1 дптр

D) 2 дптр

E) 0,5 дптр

 

18. Қыздыру шамы баллонында 220 В,100 Вт деп жазылған.Жұмыс режиміне сәйкес кедергісі:

      А) 784 Ом

      В) 884 Ом

      С) 584 Ом

      Д) 684 Ом

      Е) 484 Ом

 

19. Қуаты 36 кВт іштен жану қозғалтқышында 1 сағ ішінде 20 л бензин жанды. Қозғалтқыштың ПӘК-і (qб = 4,6·10(frac {Дж}{кг})( ho_б=700)):

A) 20 %.

B) 60 %.

C) 50 %.

D) 30 %.

E) 40 %.

 

20. Стандарт жиіліктегі (v = 50) айнымалы ток желісіне конденсатор қосылған. Желідегі кернеу 220 В. Осы конденсатор тізбегіндегі ток күші 1,5 А. Конденсатордың сыйымдылығы:

      A) ≈51 мкФ

      B) ≈55 мкФ

      C) ≈77 мкФ

      D) ≈22 мкФ

      E) ≈63 мкФ

Нұсқау: «Сізге бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар беріледі.

 

21. 3 с ішінде маятник 6 тербеліс жасайды. Тербеліс периоды

      A) 2 c

      B) 0,1 c

      C) (frac{1}{2}) c

      D) 9 с

      E) 1 c

      F) 18 с

      G) 1,8 с

      H) 0,5 с

 

22. 4 л суды 168 кДж жылу мөлшерін бергенде көтерілген температурасы (ссу = 4200 Дж/кг ∙ 0С, ρсу = 1000 кг/м3):

      A) -283 К

      B) 1000С

      C) - 263 К

      D) 100С

      E) 263 К

      F) 200С     

      G) 273 К

      H) 283 К

 

24. Инерциалды санақ жүйесінде массасы m денеге F күшімен әсер етіп а үдеуін береді. Егер дененің массасы 2 есе кеміп, үдеуі 4 есе артса, онда күштің шамасы:

      A) 8 есе артады

      B) 8 есе кемиді

      C) 2 есе артады

      D) 2 есе кемиді

      E) 4 есе кемиді

      F) 0-ге тең

      G) өзгермейді

      H) 4 есе артады

 

26. Серіппеге ілінген, массасы 400 г жүк, 10 Гц жиілікпен тербеледі. Серіппенің қатаңдығы

      A) 400 Н/м

      B) 4000 Н/м

      C) 1000 Н/м

      D) 200 Н/м

      E) 1600 Н/м

      F) 2000 Н/м

      G) 1,00 кН/м

      H) 1,60 кН/м

 

27. Электр тізбегінде төрт шам жалғанған. Олардың тізбектей жалғанғандары:

Электр тізбегінде төрт шам жалғанған

      A) 1 және 4

      B) 1 және 2

      C) 1, 2 және 3

      D) 2 және 3

      E) ешқайсысы

      F) 1 және 3

      G) төртеуі де

      H) 1 және 2

 

28. Электр тогы жұмысының формуласы:

      A) А= IUt

      B) А = mgh

      C) (A=U^2R Delta t)

      D) (A=I^2R Delta t)

      E) A= Pt

      F) (A=frac{I^2R}{Delta t})

      G) (A=frac{m upsilon^2}{2})

      H) A= P2t

 

29. Сұйықтықтардағы токқа қатысты терминдер:

      A) диссоциация

      B) разряд

      C) акцепторлық қоспа

      D) термоэлектрондық эмиссия

      E) электролиз

      F) p – n ауысу

      G) плазма

      H) рекомбинация

 

30. Массасы 500 г темір шар 3 м биіктіктен жерге құлағанда ауырлық күші жұмысы (g = 9,8H/кг):

      A) 0,0075 кДж

      B) 12,9 Дж

      C) 14,7 Дж

      D) 14700 мДж

      E) 7,5 Дж

      F) 0,0147 кДж

      G) 7500 мДж

      H) 1290 мДж

Қате туралы хабарландыру