ҰБТ тесттері

Текенова Әсел
Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Кенжекөл ауылы, Кенжекөл жалпы орта білім беру мектебі
4349
ҰБТ тесттері
Тақырыбы:
ҰБТ тесттері

1. Массасы 200 кг дене 0,4 м/с2 үдеумен қозғалғанда әсер ететін күш:

    A. 500 Н

    B. 50 Н

    C. 80 Н

    D. 800 Н

    E. 8 Н

 

2. Суға батырылған көлемі 20 л денеге әсер ететін ығыстырушы күш (ρсу=1000 кг/м3, g=10м/с2):

    A. 120 Н

    B. 250 Н

    C. 180 Н

    D. 200 Н

    E. 90 Н

 

3. Массасы 1000 т поездың жылдамдығы 3,6 км/сағ-тан 7,2 км/сағ-қа жеткізу үшін атқарылған жұмыс:

    A. 1,5∙105 Дж

    B. 3∙107 Дж

    C. 1,9∙106 Дж

    D. 3∙105 Дж

    E. 1,5∙106 Дж

 

4. Иінтіректің үлкен иінінің ұзындығы 60 см, оған түсірілетін күші 30 Н, кіші иінге 60 Н күш түсірілген болса, иінтірек тепе-теңдікте болу үшін кіші иіннің ұзындығы:

    A. 0,6 м

    B. 1,2 м

    C. 0,3 м

    D. 0,35 м

    E. 0,4 м

 

5. Төменде көрсетілген графиктегі изопроцесс:

 

Физика - 1

 

    A. Изотерма

    B. Изохора

    C. Изобара

    D. Адиабата

    E. Дұрыс жауабы жоқ

 

6. Кедергісі 40 Ом өткізгіш арқылы 5 А ток өту үшін қажетті кернеу:

    A. 0,125 В

    B. 5 В

    C. 200 В

    D. 220 В

    E. 8 В

 

7. Электр тербелісінің периоды 10-6 с болатын радиоқабылдағыш толқынның ұзындығы (с=3∙108 м/с):

    A. 300 м

    B. 30 м

    C. 3∙10-4 м

    D. 10 м

    E. 15 м

 

8. Линзаның оптикалық күші 2 дптр. Линзаның фокус аралығы:

    A. 1,5 м

    B. 2,5 м

    C. 2 м

    D. 0,5 м

    E. 1 м

 

9. Ядродағы нейтрондар санын табуға болатын өрнек (Z ­– элементтің реттік нөмірі, А – массалық саны):

    A. N=A/Z

    B. N=Z/A

    C. N=A+Z

    D. N=AZ

    E. N=A-Z

 

10. Автомобиль қозғалыс басталғаннан кейін 10 с-та 15 м/с жылдамдыққа ие болды. Оның жүрген жолы:

     A. 25 м

     B. 35 м

     C. 75 м

     D. 65 м

     E. 55 м

 

11. Массасы 2 кг денені 10 м биіктікте тік жоғары көтергенде 240 Дж жұмыс атқарылды. Жүктің бірқалыпты үдемелі қозғалысы кезіндегі үдеуі (g=10м/с2):

      A. 2,4 м/с2

      B. 2,1 м/с2

      C. 2,2 м/с2

      D. 2,7 м/с2

      E. 2,3 м/с2

 

12. Вертикаль жоғары лақтырылған дене қозғалыс басынан 4 с өткен соң қайта құлады. Егер дененің массасы 0,5 кг болса, дененің лақтырылған мезеттегі кинетикалық энергиясы мен ең биік нүктедегі потенциалдық энергиясы (Ауа кедергісі ескерілмейді, g=10м/с2):

      A. 100 Дж; 100 Дж

      B. 200 Дж; 200 Дж

      C. 400 Дж; 0

      D. 400 Дж; 400 Дж

      E. 0; 400 Дж

 

13. 200 С-де сынаптың қаныққан буының тығыздығы 0,02 г/м3-қа тең. Осы температурадағы бу қысымы (Сынаптың мольдік массасы 200 г/моль; R=8,31 Дж/К∙моль):

      A. 0,24 Па

      B. 0,23 Па

      C. 0,72 Па

      D. 0,21 Па

      E. 0,62 Па

 

14. Қатаңдығы 30 Н/см серіппе 20 см-ге сығылған. Деформация серпінді. Серпінділік күшінің жұмысы:

      A. 30 Дж

      B. 70 Дж

      C. 40 Дж

      D. 50 Дж

      E. 60 Дж

 

15. Судың мольдік массасы 0,018 кг/моль. Судың бір тамшысында 1020 молекула болса, тамшының массасы (NA=6,02∙1023 моль-1):

      A. 3∙106 кг

      B. 2∙10-3 кг

      C. 3∙10-6 кг

      D. 3∙102 кг

      E. 2∙104 кг

 

16. Магнит өрісінде, қисықтық радиусы 1 м болатын траектория бойымен α бөлшегі 106 м/с жылдамдығымен ұшады. Магнит өрісінің индукция векторы (mα=6,6∙10-27 кг, qα=3,2∙10-19 Кл):

      A. 2,5 мТл

      B. 10 мТл

      C. 20 мТл

      D. 0,4 Тл

      E. 5 мТл

 

17. Серпімді ортада толқын 100 м/с жылдамдықпен таралады. Фазалары бірдей ең жақын екі нүктенің арақашықтығы 4 м болса, тербеліс жиілігі:

      A. 25 Гц

      B. 50 Гц

      C. 100 Гц

      D. 120 Гц

      E. 5 Гц

 

18. Бір ортадан екінші ортаға өткенде, электромагниттік толқынның таралу ұзындығы 2 есе кеміді. Сонда тербеліс жиілігі:

      A. 2 есе артады

      B. 4 есес артады

      C. Өзгермейді

      D. 4 есе кемиді

      E. 2 есес кемиді

 

19. Энергиясы тыныштық күйден 3,3 В потенциалдар айырмасы арқылы үдетілген электронның кинетикалық энергиясына тең болатын фотонның толқын ұзындығы (h=6,63·10-34 Дж·с, e=1,6·10-19 Кл, c=3·108 м/с):

      A. 0,12 мкм

      B. 0,675 мкм

      C. 0,377 мкм

      D. 0,43 мкм

      E. 0,512 мкм

 

20. Автомобиль өз сапарында уақыттың үштен бір бөлігінде 72 км/сағ, ал қалған уақытта 36 км/сағ жылдамдықпен қозғалса, оның орташа жылдамдығы:

      A. 48 км/сағ

      B. 45 км/сағ

      C. 54 км/сағ

      D. 108 км/сағ

      E. 49,5 км/сағ

 

21. 3 с ішінде маятник 6 тербеліс жасайды. Тербеліс периоды:

      A. 2 c

      B. 0,1 c

      C.  (frac{1}{2}) c

      D. 9 с

      E. 1 c

      F. 18 с

      G. 1,8 с

      H. 0,5 с

 

22. Инерциалды санақ жүйесінде массасы m денеге F күшімен әсер етіп а үдеуін береді. Егер дененің массасы 2 есе кеміп, үдеуі 4 есе артса, онда күштің шамасы:

      A. 8 есе артады

      B. 8 есе кемиді

      C. 2 есе артады

      D. 2 есе кемиді

      E. 4 есе кемиді

      F. 0-ге тең

      G. өзгермейді

      H. 4 есе артады

 

23. Массасы 500 г темір шар 3 м биіктіктен жерге құлағанда ауырлық күші жұмысы (g = 9,8 H/кг):

      A. 0,0075 кДж

      B. 12,9 Дж

      C. 14,7 Дж

      D. 14700 мДж

      E. 7,5 Дж

      F. 0,0147 кДж

      G. 7500 мДж

      H. 1290 мДж

 

24. Ашық тербелмелі контурдағы ток күші (i = 400 cos^2 ∙ 10^8 pi t) (мА) заңы бойынша өзгереді. Ауада таралатын электромагниттік толқынның ұзындығы (с =3∙108 м/с):

      A. 15 м

      B. 5 м

      C. 20 м

      D. 0,15 км

      E. 2 км

      F. 3 м

      G. 0,005 м

      H. 300 cм

 

25. Тұрақты 300 кПа қысымда көлемі 1 м3-тан 4 м3-қа дейін ұлғайған газдың атқарған жұмысы:

      A. 600 кДж

      B. 300 кДж

      C. 1500 кДж

      D. 400 кДж

      E. 900 кДж

      F. 0,9 МДж

      G. 0,4 МДж

      H. 0,3 МДж

 

26. Геометриялық оптикаға тән құбылыстар:

      A. интерференция

      B. фотоэффект

      C. полеризация

      D. жарықтың шағылуы

      E. жарықтың сынуы

      F. көлеңкенің пайда болуы

      G. жарықтың химиялық әсері

      H. дифракция

 

27. t1 = 80˚C-тағы 200 г суды t2 = 20˚С-тағы 500 г сумен араластырамыз. Қоспаның температурасы:

      A. 39˚C

      B. 30˚C

      C. 25˚C

      D. 20˚C

      E. 10˚C

      F. 15˚C

      G. 37˚C

      H. 40˚C

 

28. Ұзындығы (lambda), жиілігі ( u)(vartheta) жылдамдықпен таралатын толқынның периодын анықтайтын формула:

      A. (T = frac{lambda}{2pi})

      B. (T = frac{lambda∙vartheta}{2})

      C. (T = frac{vartheta}{lambda})

      D. (T = frac{lambda∙vartheta}{2pi})

      E. (pi)(T = lambda∙vartheta)

      F. (T = 2pilambda∙vartheta)

      G. (T = frac{lambda}{vartheta})

      H. (T = frac{1}{ u})

 

29. Изобаралық жолмен 1 моль бір атомды идеал газдың температурасын 200 К дейін өзгертсек, газға берілген жылу мөлшері (R = 8,31frac{Дж}{моль∙К}):

      A. 4155 Дж

      B. 1662 Дж

      C. 1500 Дж

      D. 15 кДж

      E. 4,155 кДж

      F. 16,62 кДж

      G. 99720 Дж

      H. 2∙104 Дж

 

30. 1 мкКл және 10 нКл екі зарядтың 9мН күшпен бір-біріне әсер ету қашықтығы (k=9·109 Н·м2/Кл2):

      A. 0,2 м

      B. 0,3 м

      C. 0,1 м

      D. 0,5 м

      E. 0,6 м

      F. 10 см

      G. 20 см

      H. 30 см

 

                                  Дұрыс жауаптары

1

С

2

D

3

E

4

C

5

С

6

C

7

A

8

D

9

E

10

C

11

D

12

B

13

A

14

E

15

C

16

B

17

A

18

C

19

C

20

A

21

C, H

22

C

23

C, D, F

24

F, H

25

E

26

D, E, F

27

G

28

G

29

A, E

30

C, F

 

Қате туралы хабарландыру