Геометрия пәні бойынша тест сұрақтары

Байназарова Кама
Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Шетпе селосы, «Шетпе гимназиясы» мемлекеттік мекемесі
6633
ҰБТ тесттері
Тақырыбы:
Геометрия пәні бойынша тест сұрақтары

 
Бір дұрыс жауабы бар тест тапсырмалары:

1. Сүйір бұрышты АВС үшбұрышының АА1 мен СС1 биіктіктері O нүктесінде қиылысады. ∠ОСА=38˚ болса, ∠ОВА-ны табыңдар.
  А) 38˚ +
  В) 26˚
  С) 14˚
  D) 52˚
  Е) 50˚
2. АВС үшбұрышының ВВ1 мен СС1 биссектрисалары О нүктесінде қиылысады. АВ = 10 см, АС= 15 см болса, ΔВОА мен ΔАОС аудандарының қатынасын табыңдар:
  
3. Сүйір бұрышты үшбұрыштың АС және ВС қабырғаларының орта перпендикулярлары О нүктесінде қиылысады. ОС = 12 см, ∠ОВА = 30˚. О нүктесінен АС қабырғасына дейінгі қашықтықты табыңдар:
  А) 3 см
  В) 12 см
  С) 9 см
  D) 6 см +
  Е) 5 см
4. АВС үшбұрышында АА1 мен CC1 медианалары О нүктесінде қиылысады және өзара перпендикуляр болады. АА1 = 15 см, ВВ1 = 9 см болса, ΔАОС-ның ауданын табыңдар.
  А) 15 см2
  В) 30 см2+
  С) 60 см2
  D)135 см2
  Е) 110 см2
5. Тіктөртбұрыштың периметрі 80 см. Қабырғаларының қатынасы 2:3 қатынасындай. Ауданы қандай?
  А) 60 см2
  В)194 см2
  С)776 см2
  D) 384 см2+
  Е) 250 см2
6. Диагональдары 6 см және 10 см болатын ромбының ауданын есептеңдер:
  А) 32 см2
  В) 30 см2+
  С) 60 см2
  D) 15 см2
  Е) 50 см2
7. Тең бүйірлі үшбұрыштың ауданы 60 см2. Төбесінен табанына түсірілген биіктігі 8 см. Табанының ұзындығы қандай?
  А) 15 см +
  В) 30 см
  С) 7,5 см
  D) 60 см
  Е) 40 см
8. АВС үшбұрышының АС қабырғасы 2 см, ВС қабырғасы 4 см, ∠С = 1200. АВ қабырғасын табыңдар:
  А) 16√3 см
  В) 16 см
  С) 28 см
  D) √28см +
  Е) 20 см
9. Егер АС = 3 см, ВС = 4 см, ∠С = 600 болса, АВС үшбұрышының ауданы қандай?
  А) 2
  В)
  С) 2
  D) 3 +
  Е) 3
10. Үшбұрыштың қабырғалары 7:8:9 сандарының қатынасындай, осы үшбұрыштың орта сызықтарынан жасалған үшбұрыштың периметрі 12 см. Бастапқы үшбұрыштың қабырғаларын тап.
  А) 7 см, 8 см, 9 см +
  В) 14 см, 16 см, 18 см
  С) 3,5 см, 4 см, 4,5 см
  D) 8 см, 9 см, 10 см
  Е) 3,6 см, 4 см, 4,4 см
11. АВС үшбұрышында ∠А = 1200. АС = 3 см, ВС = 8 см. ∠В табу керек.
  
12. АВС үшбұрышында АВ = 10 см, ВС = 8 см, АС = 6 см. Үшбұрыш бұрыштарын табыңдар: (cosA, cosB, cosC)
  А) cosA = 0,6; cosB = 0,8; cosC = 0 +
  В) cosA = 0,8; cosB = 0,5; cos C = 0,8
  С) cos A = 0,5; cosB = 0,8; cos C = 0
  D) cosA = 0; cosB = 0,6; cos C = 0,8
  Е) cosA = 0,8; cosB = 0; cosC = 0,8
13. Үшбұрыштың қабырғалары 8 см, 15 см және 17 см. Үлкен қабырғаға қарсы жатқан бұрышын табыңдар:
  А) 60˚
  В) 90˚ +
  С) 120˚
  D) 75˚
  Е) 45˚
14. ∆MNK, ND – биссектриса MN = 4, NK = 6, MD = 2. KD - ?

  А) 8
  В) 2
  С) 3 +
  D) 1
  Е) 12
15. Шеңберге сырттай сызылған трапецияның орта сызығы 15 см. Трапецияның периметрін тап.
  А) 60 см +
  В) 48 см
  С) 24 см
  D) 72 см
  Е) 64 см
16. Шеңбердің радиусы 18 см. Доғасының градустық өлшемі 1500 болатын сектордың ауданын табыңыз.
  А) 105 π см2
  В)144 π см2
  С)112 π см2
  D) 145 π см2
  Е) 135 π см2+
17. Трапецияның табандары 6 см және 8 см. Трапецияның табандарына параллель болатын және оны екі тең шамалы трапецияға бөлетін кесіндінің ұзындығын тап.
  А) 4 см
  В) 7 см
  С) 4√3 см
  D) 5√2 см +
  Е) 7√2 см
18. Шеңберге сырттай сызылған трапецияның орта сызығы 15 см. Трапецияның периметрін тап.
  А) 60 см +
  В) 45 см
  С) 30 см
  D) 90 см
  Е) 75 см
19. Тең бүйірлі трапецияның диагональдары өзара перпендикуляр. Егер трапецияның биіктігі 10 см болса, онда оның ауданын тап.
  А) 70 см2
  В)100 см2 +
  С) 85 см2
  D) 150 см2
  Е) 110 см2
20. Дұрыс үшбұрышты пирамиданың табанының қабырғасы 8, бүйір жақтары табанымен 450 жасайды. Пирамидаға сырттай сызылған конустың бүйір бетінің ауданын табыңыз.
  A) 70
  B) 72
  C) 71
  D) 32√π +
  E) 75

 
Бірнеше дұрыс жауабы бар тест тапсырмалары:

21. Шардың центрінен 12 см қашықтықтағы жазықтықпен қимасының ауданы 25 болса, шардың бетінің ауданын табыңыз.
  A) 675π
  B) 674π
  C) 676π+
  D) 679π
  E) 671π
  F) 27√625π
  G) 52√169π+
  H) (242+100)π+
22. Шардың диаметрі 1:3:2 қатынасында бөлінген және осы нүктелер арқылы перпендикуляр жазықтықтар жүргізілген. Егер қималардың аудандарының қосындысы 52π болса, шардың бетінің ауданын табыңыз.
  A) 144π+
  B) 140π
  C) 141π
  D) 143π
  E) 145π+
  F) 2⋅7π+4π
  G) 122π +
  H) 2⋅70π+3π
23. Дұрыс төртбұрышты пирамиданың бүйір жақтары табан жазықтығымен 600 бұрыш жасайды. Табанының центрінен бүйір жағына дейінгі қашықтық 2 см болса, бүйір бетінің ауданын табыңыз.
  
24. Пирамида табаны тікбұрышты үшбұрыш, 30˚ төбесіне қарсы жатқан катеті 30 см. Бүйір қырлары табан жазықтығына 60˚ бұрыш жасаса, пирамида биіктігін тап.
  
25. Дұрыс қиық төртбұрышты пирамида АВСD А1В1С1D1 табан қабырғалары 10 және 6 см, АDD1=45˚ болса, бүйір бетінің ауданын тап.
  
26. Пирамиданың табаны катеттері 6 және 8 болатын тікбұрышты үшбұрыш. Пирамида биіктігі 2√3. Көлемін табыңыз.
  
27. Кубтың қырын 2 см-ге арттырса, оның көлемі 98 см3-ге артады. Берілген кубтың қыры неге тең?
  А) 3 см +
  В) 5 см
  С) 4 см
  D) 3,5 см
  Е) 5,5 см
  F) √9см +
  G) √16см
  H) √25см
28. Үшбұрышты тік призманың барлық қырлары өзара тең. Оның бүйір бетінің ауданы 48 см2-ге тең. Биіктігін табыңыз.
  А) 4 см +
  В) 8 см
  С) 6 см
  D) 2 см
  Е) 3 см
  F) √36см
  G) √4см
  H) √16см +
29. Дұрыс үшбұрышты пирамида төбесіндегі жазық бұрыштар 90˚, табан жазықтығы ауданы 15√3 болса, бүйір бетінің ауданын табыңыз.
  А) 70
  В) √100+35 +
  С) 60
  D) 45 +
  Е) 80
  F) 50
  G) √196+31 +
  H) √100+60
30. Конустың көлемі 7π. Конусқа іштей сызылған дұрыс төртбұрышты пирамиданың көлемін табыңыз.
  A) 12
  B) √100
  C) 11
  D) 14 +
  E) 9
  F) √196+
  G) 10
  H) √121

Жауаптар коды:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A C D B D B A D D A A A B C A E D A B D C
G
H
A
F
G
В
F
G
А
F
В
F
G
А
F
А
F
А
H
B
D
G
D
F
Қате туралы хабарландыру