Математика пәні бойынша тест сұрақтары

Баймулдина Маржан
Павлодар облысы, Май ауданы, Майтүбек ауылы, Майтүбек жалпы орта білім беретін орта мектеп
8031
ҰБТ тесттері
Тақырыбы:
Математика пәні бойынша тест сұрақтары

 
1. Радиусы 10 м болатын шеңбер ұзындығын табыңыз.
 A) 10πм
 B) 20πм +
 C) 3,14πм
 D) 30πм
 E) 31,4πм
2. Центрі О шеңбердің радиусы 16-ға тең. Үштей сызылған бұрыш ∠AOB=180° болса, АВ хордасын табыңдар.
 A) 64
 B) 8
 C) 24
 D) 32 +
 E) 48
3. Үшбұрыштың үш қабырғасы берілген: 6 см, 8 см, 10 см. Үшбұрыштың түрін анықтаңыз.
 A) тікбұрышты +
 B) теңқабырғалы
 C) теңбүйірлі
 D) сүйір бұрышты
 E) доғал бұрышты
4. Үшбұрыштың екі қабырғасы мен арасындағы бұрыш берілген: 12 см, 6 см, 30°. үшбұрыштың ауданын табу керек.
 A) 36 см2
 B) 24 см2
 C) 72 см2
 D) 48 см2
 E) 18 см2+
5. Тең бүйірлі үшбұрыштың табаны 30 см-ге, бүйір қабырғасы 25 см-ге тең. Үшбұрыштың ауданын табыңыз.
 A) 150 см2
 B) 360 см2
 C) 300 см2+
 D) 240 см2
 E) 180 см2
6. Трапецияның орта сызығы 7 см. Оның бір табаны екіншісінен 4 см артық. Трапецияның табандарын табыңыз.
 A) 5 см, 9 см +
 B) 4 см, 8 см
 C) 3 см, 7 см
 D) 6 см, 10 см
 E) 7 см, 11 см
7. АВС үшбұрышында АС = 10 см, ∠С = 30°, ∠В = 48°. АВ қабырғасын табыңыз.
 A) 5cos30°
 B) Математика - 1

 C) 10sіn78°
 D) 5sіn48°
 E) Математика - 2

8. Ауданы 56 см2, периметрі 30 см тік бұрышты төртбұрыш қабырғаларын табыңыз.
 A) 5 см және 6 см
 B) 2 см және 15 см
 C) 7 см және 8 см +
 D) 10 см және 15 см
 E) 6 см және 9 см
9. Теңбүйірлі трапецияның қарама-қарсы бұрыштарының айырмасы 40° тең . Трапецияның бұрыштарын табыңдар.
 A) 140° және 180°
 B) 90° және 50°
 C) 80° және 120°
 D) 90° және 130°
 E) 70° және 110° +
10. Төбелері A(3; 4; -1), B(2; 3; -1), C(2; 4; 0) болатын үшбұрыштың АС табанындағы бұрыштарының қосындысын табыңыз.
 A) 60°
 B) 135°
 C) 150°
 D) 120° +
 E) 90°
11. Пирамиданың n жағы бар. Оның неше қыры бар?
 A) n+1
 B) n-1
 C) 2n
 D) 2n-2 +
 E) Табу мүмкін емес
12. Кубтың қыры a-ға тең. Кубқа сырттай сызылған шардың радиусын табыңыз.
 Математика - 3
13. Үшбұрышты пирамиданың бүйір қырлары өзара перпендикуляр және 4 см, 5 см және 6 см. Пирамиданың көлемін табыңыз.
 A) 60 см3
 B) 120 см3
 C) 40 см3
 D) 20 см3+
 E) 30 см3
14. Қиық конустың табан радиусы 10 см және 4 см, ал биіктігі 8 см. Қиық конустың жасаушысын табыңыз.
 A) 100 см
 B) 10 см +
 C) 6 см
 D) 5 см
 E) 20 см
15. Дұрыс тетраэдрдің биіктігі h-қа тең. Оның толық бетін табыңыз.
 Математика - 4
16. Тік параллелепипедтің табанының қабырғалары 6 см және 8 см-ге тең, және олар 30° бұрыш жасайды. Бүйір қыры 5 см-ге тең. Паралелепипедтің көлемін табыңыз.
 А) 210 см3
 В) 120 см3+
 С) 240 см3
 D) 420 см3
 Е) 330 см3
17. DАВС тетраэдр табаны АВС дұрыс үшбұрыш қабырғасы 4 см. DВС және DВА жақтары жазықтықтың табанына перпендикуляр. Ортақ қыры 2 см. АС қырындағы екіжақты бұрышын табыңыз.
 А) 900
 В) 1200
 С) 300 +
 D) 450
 Е) 600
18. Тік призманың табаны катеттері 3 см тікбұрышты тең бүйірлі үшбұрыш. Бір катеті арқылы және қарама қарсы табанының төбесі арқылы өткен қиманың ауданы 7,5 см2 болса, призманың көлемін табыңыз.
 A) 20 см2
 B) 25 см2
 C) 17 см2
 D) 24 см2
 E) 18 см2+
19. Тік параллелепипедтің табанының қабырғалары 4 және 8 бұрыштарының біреуі 30° болатын параллелограмм. Кіші бүйір жағының диагоналы табан жазықтығымен 45° бұрыш жасаса, көлемін табыңыз.
 A) 60
 B) 61
 C) 64 +
 D) 59
 E) 70
20. Көлбеу үшбұрышты призмада бүйір жақтарының аудандары 6 және 3√2см2, арасындағы бұрышы 135°. Бүйір қыры 3 см болса, призманың бүйір бетінің ауданын табыңыз.
 Математика - 4

Бірнеше жауабы бар тест сұрақтары

1. Егер дұрыс көпбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 1620° болса, онда мұндай көпбұрыштардың қабырғасы нешеу.
 Математика - 5
2. Шеңберге сырттай сызылған АВСД төртбұрышында ВС=11см, СД=13см, ДА=15см. Төртбұрыштың АВ қабырғасын тап.
 Математика - 6

3. Радиусы 6м шеңбер доғасының градустық өлшемі 150° тең. Осы доғаға сәйкес сектодың ауданын есепте.
 Математика - 7

4. Математика - 8 векторлары берілген. Математика - 9 векторының координаталарын тап.

 Математика - 10
5. және Математика - 12 векторларының арасындағы бұрышты есепте.
 Математика - 12
6. АВСD ромбыда А бұрышы сүйір, ВЕ және ВF - биіктіктер. BD диагоналі мен BF биіктігі арасындағы бұрыш 40°. Ромбтың бұрыштарын табыңдар.

 Математика - 13
7. Тік төртбұрыштың периметрі 26 см, ал ауданы 42 см2. Тік төртбұрыш қабырғаларын табыңыз.
 Математика - 14
8. Координаталық жазықтықта М (-4; -2) және N (5; 4) нүктелері арқылы MN түзуі мен А (-9; 4) және В (-6; -8) нүктелерін қосатын АВ сәулесін жүргізіңдер. АВ сәулесі мен MN түзуінің қиылысу нүктесінің координаталарын табыңдар.
 Математика - 15
9. Тік төртбұрыштың ауданы 250 см2-ге тең, ал бір қабырғасы екіншісінен 2,5 есе үлкен болса, қабырғаларын табыңдар.

 Математика - 16
10. Математика - 17 және Математика - 18 векторлары m – нің қандай мәнінде перпендикуляр болады?

 Математика - 4
 
Қате туралы хабарландыру