ҰБТ-ға дайындық үшін математика пәнінен тест тапсырмалары

Үсенбаева Гүлжаухар Базарбаевна
Оңтүстік Қазақстан облысы, Отырар ауданы, «Темір» жалпы орта мектебі
11666
ҰБТ тесттері
Тақырыбы:
ҰБТ-ға дайындық үшін математика пәнінен тест тапсырмалары

 

1. Теңдеулер жүйесінің шешімдерінің қосындысын табыңыз:
ҰБТ-ға дайындық үшін математика пәнінен тест тапсырмалары - 1
    A) 15
    B) 10
    C) 32
    D) 14
    E) 18


2. Мына сызықтармен шектелген фигураның ауданын табыңдар:

ҰБТ-ға дайындық үшін математика пәнінен тест тапсырмалары - 2.
    A) 4
    B) 5
    C) 12
    D) 0,5
    E) 9


3. Интегралды есепте:
ҰБТ-ға дайындық үшін математика пәнінен тест тапсырмалары - 3
    A) 62
    B) 48
    C) 78
    D) 52
    E) 18


4. Теңдеулер жүйесінің у мәнін табыңыз:
   ҰБТ-ға дайындық үшін математика пәнінен тест тапсырмалары - 4
    A) 4
    B) 9
    C) 16
    D) 25
    E) 49


5. ҰБТ-ға дайындық үшін математика пәнінен тест тапсырмалары - 5болса, онда арифметикалық прогрессияның бірінші мүшесі және айырмасын табыңыз. 
    A) a1 = 2, d = 12
    B) d1 = 3, a = 24
    C) a1 = 2, d = 13
    D) a1 = 1, d = 20
    E) a1 = 1,5, d = 21


6. Теңсіздікті шеш:
 ҰБТ-ға дайындық үшін математика пәнінен тест тапсырмалары - 6
    A) (-∞; -4]
    B) [4; ∞)
    C) (-∞; 6)
    D) [6; ∞)
    E) (-∞; 6]


7. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: 

   ҰБТ-ға дайындық үшін математика пәнінен тест тапсырмалары - 7
    A) (2; 1)
    B) (3; 1,5)
    C) (1; 2)
    D) (2; 1,5)
    E) (2; 3)


8. Амалды орындаңдар:ҰБТ-ға дайындық үшін математика пәнінен тест тапсырмалары - 8.
    A) 10
    B) 13
    C) -3
    D) 3
    E) 15


9. f(x) = 3x2 - 4x + 2 функцияcы үшін графигі А (-1;0) нүктесі арқылы өтетін алғашқы функцияны табыңыз.
   А) х3 - 2х2 + 2х + 6
    В) х3 - 2х2 + 2х + 4
    С) х3 - 2х2 + 2х + 7
    Д) х3 - 2х2 + 2х + 3
    Е) х3 - 2х2 + 2х + 5


10. Есептеңдер: log522- log511- log510.
      А) 12
      В) 20
      С) 5-1
      D) -1
      Е) 5


11. Теңдеуді шеш: 9х – 8•3х -9=0.
      А) 2
      В) 27
      С) 4
      D) 9
      Е) 5


12. f(x) =(2х-7)8 функциясының туындысын табыңыз.
      А) 8(2х- 7)7
      В) (2х- 7)7
      С) 8(2х- 7)9
      D) (2х- 7)9
      Е) 16 (2х- 7)7


13. Геометриялық прогрессияныңҰБТ-ға дайындық үшін математика пәнінен тест тапсырмалары - 9Осы прогрессияның алтыншы мүшесін табыңыз. 
      А) 54
      В) 24
      С) 96
      D) 72
      Е) 48


14. Амалдарды орындаңдар: ҰБТ-ға дайындық үшін математика пәнінен тест тапсырмалары - 10, мұндағы x = 12; y = 4.
      А) 8
      В) 12
      С) 15
      D) 16
      Е) 18


15. Жұмысшы жалақысының 15%-ын жұмсағаннан кейін 6800 теңге қалды.
Оның алған жалақысы қанша?
      А) 10200 теңге
      В) 9350 теңге
      С) 8500 теңге
      D) 8000 теңге
      Е) 7650 теңге


16. Теңдеуді шешіңдер:
     ҰБТ-ға дайындық үшін математика пәнінен тест тапсырмалары - 11
      А) 7
      В) 0; 7
      С) 4
      D) 6
      Е) 0


17. Өрнектің мәнін тап:
 ҰБТ-ға дайындық үшін математика пәнінен тест тапсырмалары - 12
      А) 3
      В) 2
      С) 1
      D) 6
      Е) 8


18. Теңсіздікті шешіңдер:
 ҰБТ-ға дайындық үшін математика пәнінен тест тапсырмалары - 13
      А) ҰБТ-ға дайындық үшін математика пәнінен тест тапсырмалары - 14
      В) ҰБТ-ға дайындық үшін математика пәнінен тест тапсырмалары - 15
      С) ҰБТ-ға дайындық үшін математика пәнінен тест тапсырмалары - 16
      D) ҰБТ-ға дайындық үшін математика пәнінен тест тапсырмалары - 17
      Е) ҰБТ-ға дайындық үшін математика пәнінен тест тапсырмалары - 18


19. Өрнекті ықшамда:
 ҰБТ-ға дайындық үшін математика пәнінен тест тапсырмалары - 19
      А) 2cos2α
      В) 3cos2α
      С) 2sin2α  
      Д) cos2α
      Е) sin2α


20. Мына шарттан х-ті тап:
 ҰБТ-ға дайындық үшін математика пәнінен тест тапсырмалары - 20
      А) 92
      В) 78
      С) 64
      D) 56
      Е) 108
21. Көбейткіштерге жіктеңіздер: 2bс2 + ас2 - 8b - 4а.
      1) (а+2b)(с2-4)         5) (а-2b) (с-2) (с+2)
      2) (а-2b)(с2 -4)         6) (а+2b)(с-2)(с+2)
      3) (2а-b)(с-2)(с+2) 7) (2а-b)(с-2)(с+2)
      4) (2а - b)(с2 -4)       8) (а-2b) (с2 - 4)
      А) 1; 6
      В) 2; 5
      С) 1; 8
      D) 4; 7
      E) 3; 8
22. Өрнекті ықшамдаңдар: (sinα + cosα)2 + (sinα – cosα)2.
      1) 2 (sin2α + cos2α)      5) 1
      2) sin2α + cos2α      6) 2
      3) 2 (cos2α - sin2α)      7) cos2 α
      4) cos2α - sin2α       8) 2cos2α

      А) 3; 8
      В) 2; 5
      С) 1; 6
      D) 4; 7
      Е) 1; 8


23. Функцияның туындысын табыңдар: f(x)= cos 8х cos6х +sin 8х sin6х.
      1) -2sin2х      5) cosх -sinх
      2) –cosх     6) 4sinхcosх
      3) 1        7) 2cosх
      4) 2sin2х       8) -4sinхcosх

      А) 4; 1
      В) 1; 8
      С) 3; 6
      D) 2; 8
      Е) 4; 6


24. Теңдеуді шешіңдер: х2 - 12х + 32 = 0.
      1) 3; 5 5) 23; 22
      2) 2; 4 6) 32; 22
      3) 4; 8 7) 4; 2
      4) 4; 9 8) 5; 3

      А) 1; 8
      В) 3; 5
      С) 4; 6
      D) 2; 7
      Е) 6


25. Теңдеуді шешіңіз: 2 log9(7x - 1) = 3. 
      1) 36      5) 34
      2) 4log99     6) 62
      3) 81     7) 3
      4) 3log99 8) 4

 A) 3
 B) 1; 6
 C) 3; 5
 D) 2; 8
 E) 4; 7


26. f(x) = sіnх + cosх функцияның алғашқы функциясын табыңыз. 
      1) -cosх + sіnх + C 5) sіnх - cosх + C
      2) cosx - sіnx + C 6) - cosх - 2sіnх + C
      3) cos2x – sіn2x + C 7) - sіnх + cosх C 
      4) 2 cosх + sіnх + C 8) cos2x + sіn2x + C 

      A) 1; 5
      B) 2; 7
      C) 3; 8
      D) 2; 4
      E) 3


27. Функцияның туындысын табыңыз: f(x) = x3 + 3x4.
      1) 3x2 + 12х3 5) х3 + 12х4
      2) 5х2 + 12х3 6) х2 (5+ 12х)
      3) 3х2 + 4х3 7) 3х2 (1+4х)
      4) х2 + 12х3 8) х2 (3+ 4х)

      А) 2; 6
      B) 1; 7
      C) 4
      D) 5
      E) 3; 8


28. у = 3x2 + 2х3 + 6 функциясының туындысын табыңыз:
      1) 3х3 + 6х2      5) 3х2 + 6х3
      2) 6х2 + 6       6) 6(х2+1)
      3) 6х2          7) 6х + 6х2
      4) 6 х(1 + х) 8) 3х2(х + 2)

      A) 1; 8
      B) 2; 6
      C) 4; 7
      D) 3  
      E) 5


29. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
ҰБТ-ға дайындық үшін математика пәнінен тест тапсырмалары - 21
      1) (-∞; 2) 5) x < 3
      2) (2; 3]       6) x > 2
      3) [3; ∞) 7) x < 2
      4) (2; ∞) 8) x > 2, x < 3

      A) 4; 6
      B) 4; 7
      C) 1; 7
      D) 3; 5  
      E) 2; 8


30. Есептеп шығар:
ҰБТ-ға дайындық үшін математика пәнінен тест тапсырмалары - 22
      1) π/4 5) 30˚
      2) π/3 6) -120˚
      3) -2π/3 7) 45˚
      4) π/6 8) 60˚

      A) 1; 7
      B) 2; 8
      C) 3; 6
      D) 4; 5  
      E) 1; 8

 
1 B 11 A 21 A
2 Д 12 Е 22 С
3 С 13 С 23 Е
4 В 14 А 24 В
5 Е 15 Д 25 Д
6 А 16 Е 26 А
7 Д 17 С 27 В
8 Д 18 А 28 С
9 Е 19 В 29 Д
10 Д 10 Е 30 С
Қате туралы хабарландыру