ҰБТ-ға дайындық үшін химия пәнінен тест тапсырмалары

Булекова Жанат
Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданы, №2 Мәртөк мектеп-гимназия
17626
ҰБТ тесттері
Тақырыбы:
ҰБТ-ға дайындық үшін химия пәнінен тест тапсырмалары

 
1. Салыстырмалы молекулалық массалары 392 ⟶ 103 ⟶ 158,5 болатын Э2(SO4)3 ⟶ Э(OH)3 ⟶ ЭCl3 қосылыстарын түзетін элемент:
 A) Co
 B) Cr
 C) Mn
 D) Al
 E) Fe
2. Мырыш гидроксидімен әрекеттесетін заттар қатары:
 A) H2SO4, KOH
 B) KOH, AgNO3
 C) ZnSO3, Fe2O3
 D) CO2, Ca(OH)2
 E) P2O5, Cu(OH)2
3. Тұздардың жіктелу қатары:
 A) амфотерлі, қышқылдық, орта
 B) суда ерімейтін, амфотерлі, орта
 C) орта, сілтілер, қышқылдық
 D) орта, қышқылдық, негіздік, қостұз
 E) қышқылдық, орта, еритін
4. Молекулалық массасы 98 болатын этилен қатарындағы көмірсутектің молекулалық формуласы:
 A) C7H14
 B) C6H12
 C) C4H8
 D) C8H16
 E) C5H10
5. Галогенсутекті қосып алу реакциясы Марковников ережесіне сәйкес жүрмейтін реакция схемасы:
 A) CH3- C = CH-CH3+ HBr ⟶
 |
 CH3
 B) CH3- CH = CH2+ HCl ⟶
 C) CH3- CH = CH2+ HBr ⟶
 D) CH2 = CH2 + HBr ⟶
 E) CCl3- CH = CH2+ HBr ⟶
6. Азот қышқылының мольдік массасы:
 A) 63 моль
 B) 63 г
 C) 63
 D) 63 г/моль
 E) 63 моль/г
7. Көмірқышқыл газы 3,01•1023 молекуласының (қ.ж) алатын көлемі:
 A) 1,12 л
 B) 11,2 л
 C) 44,8 л
 D) 4,48 л
 E) 112 л
8. Көлемі 67,2 л газдың (қ.ж. алынған) зат мөлшері:
 A) 4 моль
 B) 0,5 моль
 C) 1 моль
 D) 3 моль
 E) 2 моль
9. 68,4 г алюминий сульфатындағы молекулалар саны ...
 A) 3,01•1024
 B) 1,20•1023
 C) 6,02•1023
 D) 6,02•1024
 E) 1,20•1022
10. Ортофосфор қышқылының 18,06•1023 молекулаларымен әрекеттесуге жұмсалатын NaOH (орта тұз түзіледі) массасы:
 A) 240 г
 B) 400 г
 C) 160 г
 D) 360 г
 E) 40 г
11. Электрондарының саны көп бөлшек:
 A) Br
 B) S6+
 C) Cl+7
 D) Br+5
 E) І+7
12. Бензолдан гексахлоран алу реакциясы:
 A) алмасу
 B) орын басу
 C) айырылу
 D) қосылу
 E) тотығу
13. Заттың құрамын химиялық таңбалар және индекстер көмегімен шартты түрде жазу:
 A) Салыстырмалы молекулалық масса
 B) Мольдік масса
 C) Термохимиялық теңдеу
 D) Химиялық теңдеу
 E) Химиялық формула
14. 4 %-ті калий бромидінің ерітіндісін алу үшін 40 г затты ерітуге жұмсалатын су массасы:
 A) 986 г
 B) 367 г
 C) 390 г
 D) 960 г
 E) 98 г
15. Төмендегі реакциялардың жүру мүмкіндігін анықтаңыз:
ҰБТ-ға дайындық үшін химия пәнінен тест тапсырмалары - 1
Жауапта жүруі мүмкін реакцияның нөмерін және теңдеуге қойылатын барлық коэффициенттер қосындысын көрсетіңіз.
 A) 1 және 24
 B) 1 және 4
 C) 2 және 24
 D) 1 және 10
 E) 2 және 4
16. Екі сатылы диссоциацияланатын қосылыс:
 A) күкірт қышқылы
 B) азотты қышқыл
 C) фосфор қышқылы
 D) тұз қышқылы
 E) сірке қышқылы
17. 16 г метил спиртін толық жаққанда түзілетіндей газ алу үшін спирттік ашитын глюкозаның массасы:
 A) 45 г
 B) 4,5 г
 C) 46 г
 D) 4,6 г
 E) 47 г
18. Күміс оксидінің аммиактағы ертіндісін сірке альдегидімен тотықсыздандырғанда 54 г күміс алынды. Тотыққан альдегидтің массасы:
 A) 11 г
 B) 44 г
 C) 27 г
 D) 22 г
 E) 54 г
19. 60 г 20 % -тті формальдегидтің ерітіндісі мыс (ІІ) гидроксидімен әрекеттескенде түзілетін құмырсқа қышқылының массасы:
 A) 18,4 г
 B) 55,2 г
 C) 28,6 г
 D) 20 г
 E) 22 г
20. Натрий гидроксидінің 4 грамы мен 6,021021 молекула тұз қышқылы әрекеттескенде түзілетін тұздың массасы:
 A) 58,5 г
 B) 0,585 г
 C) 0,117 г
 D) 5,85 г
 E) 11,7 г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Жауаптары в а д а е в д д в д е д е д с а а а а в

Бірнеше жауабы бар тест тапсырмалары
1. Натрий түйірін суда еріткенде 6,2л сутек газы бөлінген болса, реакцияға түскен натрий:
 A) 4,33•1023
 B) 12,7г
 C) 6,3г
 D) 0,55моль
 E) 3,33•1023
 F) 1,2л
 G) 0,3 моль
2. Иондық байланыс түзетіндер:
 A) күкірт және оттек
 B) кальций және хлор
 C) күкірт және бром
 D) күкірт және магний
 E) күкірт және оттек
 F) күкірт және темір
 G) күкірт және сутек
3. Оттек үшін дұрыс емес пікір:
 A) суда жақсы ериді
 B) сұйық оттек ақшыл-көк түсті
 C) иіссіз газ
 D) суда аз ериді
 E) түссіз газ
 F) ауаның құрамында болмайды
 G) Бертолле тұзынан алынбайды
4. Берілген схемалар ішінен орын басуға жататын реакциялардың нөмірін табыңыз.
 1. Al2O3 + HCl ⟶
 2. Zn + HCl ⟶
 3. Cl2 + C6H6
 4. CuO + HNO3
 5. KOH + HCl ⟶
 6. H2O ⟶
 A) 4
 B) 1
 C) 3
 D) 6
 E) 2
 F) 5
 G) 4,5
5. R2O5 жоғарғы оксид формуласына сай элементтерді табыңыз.
 A) S
 B) P
 C) As
 D) C
 E) Na
 F) N
 G) Cl
6. Гексозалар (С6) құрамына кіретін көмірсулар:
 A) глюкоза
 B) рибоза
 C) целлюлоза
 D) лактоза
 E) хитин
 F) фруктоза
 G) галактоза
7. Галогендер:
 A) S
 B) Cl
 C) I
 D) N
 E) Fe
 F) F
 G) O
8. Al аталуы, оқылуы:
 A) 1 атом алюминий
 B) алюминий атомы
 C) күміс атомы
 D) 3 молекулалы алтын
 E) 1 моль алюминий
 F) алюминий оксиді
 G) алюминий тұзы
9. Органикалық химияға үлес қосқандар:
 A) Бутлеров
 B) Берцелиус
 C) Кавендиш
 D) Энштейн
 E) Гофман
 F) Пристли
 G) Ньютон
10. Алкандарға жататындар:
 A) C4H8
 B) C3H8
 C) C4H10
 D) C4H4
 E) C3H6
 F) CH2
 G) CH4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Жауаптары B.D.E B.D.F A.F.G C.E B.C.F A.D.F B.C.F A.B.E A.B.E B.C.G
Қате туралы хабарландыру