Химия

Абуталипова Дамира
Жамбыл облысы, Меркі ауданы, Сарымолдаев ауылы, №9 В.А. Савва атындағы орта мектеп
1959
ҰБТ тесттері
Тақырыбы:
Химия

 
1. Химиялық реакциялар кезінде өзгермейді:
 A) көлем
 B) масса
 C) қысым
 D) концентрация
 E) температура
2. Tұз Al(OH)Cl2 диссоциацияланады:
 A) 2Al(OH)Cl2 = 2AlO+ + 2HCl
 B) 3Al(OH)Cl2 = 2AlCl-3 + H2O
 C) Al(OH)Cl2 = AlOH2+ + 2Cl-
 D) 3Al(OH)Cl2 = 3Al(OH)3 + 2Cl-
 E) Al(OH)Cl2 = Al (OH)+ + 2Cl-
3. Химиялық құбылыстарға тән емес:
 A) заттардың молекулаларының бұзылуы
 B) жаңа заттардың молекулаларының түзілуі
 C) заттардың молекулаларының басқа заттың молекулаларына ауысуы
 D) бастапқы заттардың молекулаларының сақталуы
 E) бастапқы заттың молекулаларының қайта топтасуы
4. Қатты заттың бірден газ күйіне айналу құбылысы:
 A) гидратация
 B) дистиляция
 C) булану
 D) флотация
 E) сублимация
5. Тұз қышқылымен де, калий гидроксидімен де әрекеттеседі:
 A) Be(OH)2
 B) Cu
 C) H2SO4
 D) Fe(OH)2
 E) SiO2
6. Ерітіндіде сульфат-иондар болады:
 A) CuS
 B) Al(HSO3)2
 C) Na2SO3
 D) FeSO4
 E) BaSO4
7. Спирттер жіктеледі:
 A) бірнегізді, көпнегізді
 B) біріншілік, екіншілік, үшіншілік
 C) сызықтық, тармақталған,
 D) сұйық, газтәрізді, қатты
 E) табиғи, синтетикалық, жасанды
8. Құрамында азот бар гетероциклді қосылыс:
 A) пурин
 B) тиофен
 C) циклогексан
 D) пикрин қышқылы
 E) ɑ-глюкоза
9. Глицериннің молекулалық массасы :
 A) 46
 B) 92
 C) 44
 D) 96
 E) 62
10. Сталактиттер мен сталагмиттердің құрамы:
 A) асбест
 B) бақалшақтас
 C) сөндірілмеген әк
 D)магнезия
 E) кальций карбонаты
11. Гидролизденгенде қышқыл орта түзетін тұздар:
1. Mg(NO3)2 2. Na2S 3. AlCl3 4. KCl 5. ZnSO4 6. BaSO4 7. Ba(NO3)2
 A) 235
 B) 135
 C) 136
 D) 137
 E) 246
12. Заттың айырылу реакциясы тотығу-тотықсыздану реакциясына жатады:
 A) кальций карбонаты
 B) кремний қышқылы
 C) темір (ІІІ) гидроксиді
 D) сынап (І) оксиді
 E) аммоний хлориді
13. Капрон талшығын алудағы реакция:
 A) полимерлену
 B) сополимерлену
 C) гидролиз
 D) поликонденсация
 E) вулканизация
14. Пропанон тотықсызданғанда түзіледі:
 A) пропаналь
 B) пропан қышқылы
 C) пропанол-1
 D) пропанол-2
 E) пропен
15. Көлемі 56л метанды (қ.ж.) хлорлағанда 239 г хлороформ алынды. теориялық мүмкіндікпен салыстырғанда өнімнің шығымы (%):
 A) 80
 B) 90
 C) 89
 D) 53
 E) 88
16. Молекула саны 0,36 г судағыдай темірдің массасы:
 A) 1,12 г
 B) 112 г
 C) 56 г
 D) 5,6 г
 E) 0,112 г
17. Литий пероксидін (Li2O2) жылы суда еріткенде оттегі бөлінеді. 2,3 г пероксидті 62 г суда еріткенде, алынған ерітіндідегі литий гидроксидінің массалық үлесі (%):
 A) 3,7
 B) 3,8
 C) 3,6
 D) 4
 E) 0,036
18. 3моль ас тұзын 25 моль суда ерітті. Алынған ерітіндідегі ас тұзының массалық үлесі (%):
 A) 10,7
 B) 12
 C) 12,8
 D) 28
 E) 39
19. 0,3 моль мырышпен әрекеттесуге жұмсалатын тұз қышқылының массасы:
 A) 71,5 г
 B) 43,8 г
 C) 21,9 г
 D) 17 г
 E) 0,33 г
20. Массасы 22,1 г бутадиен-1,3 пен бутен-2 қоспасын катализатор қатысында гидрлегенде 8,96 л (қ.ж.) бутан түзілді. Бастапқы қоспадағы бутадиеннің массалық үлесі (%):
 A) 36,65
 B) 35,66
 C) 63,35
 D) 35,36
 E) 64,34
21. Біртекті қоспалар:
 A) мұнай
 B) теңіз суы
 C) суспензия
 D) эмульсия
 E) тұман
 F) бал
 G) түтін
 H) сүт
22. Орынбасу реакциясы:
 A) этанолдың тотығуы
 B) бензолдың нитрленуі
 C) сірке қышқылының метанолмен әрекеттесуі
 D) глюкозаның ашуы
 E) ацетиленнің гидраттануы
 F) метанолдың калиймен әрекеттесуі
 G) сірке қышқылының хлормен әрекеттесуі
 H) крахмалдың гидролизі
23. Тұз қышқылында толық еритін құймалар:
 A) алюмель (Al+Ni)
 B) қола (Cu+Sn)
 C) феррохром (Fe+Cr)
 D) мельхиор (Cu+Ni)
 E) жез (Cu +Zn )
 F) цинкаль (Zn+Al)
 G)нихром (Ni+Cr)
 H) шойын(Fe+C)
24. Өзара әрекеттесетін заттар тобы:
 A) Cr(OH)3, CO2, HCl
 B) H2SO2 , H2SiO3, BaO
 C) KHCO3, H2SO4, Ba(H2PO4)2
 D) Al2(SO4)3, NaOH, H3PO4
 E) ZnO, CaO, H2O
 F) H2SiO3, Al2(SO4)3, CH3COONa
 G)KOH, Ca(OH)2, Fe(OH)2
 H) Cr2O3, Na2O, SO2
25. Атомның қозған күйіне сәйкес электрондық формулалар:
 A) 1s22s22p63s13p3
 B) 1s22s22p63s23p6
 C) 1s22s22p63s2
 D) 1s22s22p63s23p63d64s2
 E) 1s22s22p63s23p63d104s1
 F) 1s22s22p1
 G) 1s22s22p63s23p44s1
 H) 1s22s22p63s23p63d84s2
26. Заттың аталуы НСОН:
 A) метанол
 B) метаналь
 C) метан қышқылы
 D) формальдегид
 E) құмырсқа қышқылы
 F) құмырсқа альдегиді
 G)формалин
 H) ацетальдегид
27. Қысымның артуы тепе-теңдікті температураны төмендеткенде ығысатын бағытқа ығыстырады:
 A) 3O2 ↔2O3 -Q
 B) 2SO2+O2 ↔2SO3 +Q
 C) H2+Cl2↔2HCl+Q
 D) PCl5↔PCl3+Cl2 -Q
 E) H2+S↔H2S +Q
 F) N2+3H2↔2NH3+Q
 G) N2+O2↔2NO -Q
 H) 2CO+O2↔2CO2+Q
28. Алкен түзіледі:
 A) 1,2-дибромбутанның мырышпен әрекеттесуі
 B) гексанның дегидроциклденуі
 C) алкиннің толық гидрленуі
 D) 1- бромбутанның сілтінің спирттік ерітіндісімен әрекеттесуі
 E) 2- бромбутанның сілтінің сулы ерітіндісімен әрекеттесуі
 F) бутанның дегидрленуі
 G) этил спиртінің молекулааралық дегидраттануы
 H) дивинилдің толық гидрленуі
29. Байланыстың полюстілігі кемиді:
 A) CO2 →SO2→SiO2→GeO2
 B) NO2→SeO2→CO2→SO2
 C) HBr→HF→HJ→HCl
 D) HF→H2S→PH3→AsH3
 E) H2S→HCl→H2O→HF
 F) HF→H2O→NH3→CH4
 G)AlCl3→SiCl4→PCl5→SCl6
 H) NO2→SO2→CO2→SiO2
30. Кальций хлоридінің ерітіндісін электролиздегенде катодта 5,6 г сутек бөлінді. Анодта бөлінген хлор:
 A) 198,8 г
 B) 2,8 моль
 C) 0,25 моль
 D) 1,505*1023
 E)16,856*1023
 F) 0,1988 кг
 G) 17,75 г
 H) 99,4 г

Жауаптар коды:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B C D E A D B A B E B D D D A A B D C A A
B
F
H
B
F
G
A
C
F
G
C
D
H
A
E
G
B
D
F
G
B
F
H
D
E
F
D
F
G
A
B
E
F
Қате туралы хабарландыру