Химия

Бұхарбаева Фарида Умаровна
Алматы облысы, Талғар ауданы, Талғар қаласы, Ю. Гагарин атындағы дарынды балаларға арналған үш тілде оқытатын №8 арнаулы гимназия
3792
ҰБТ тесттері
Тақырыбы:
Химия

1. Қалыпты жағдайда 10 г газ 7 л көлем алады. Газдың мольдік массасы:

    A. 30 г/моль

    B. 32 г/моль +

    C. 34 г/моль

    D. 36 г/моль

    E. 38 г/моль

 

2. Реакция теңдеуінің коэффициенттерін орындарына қойыңыз (жазылу реті бойынша): Fe2O3 + H2 → Fe + H2O

    A. 2-6-4-6

    B. 1-3-3-2

    C. 2-6-2-3

    D. 1-3-2-3 +

    E. 1-2-3-4

 

3. 10 л (қ.ж.) ацетиленді жағуға қажет ауаның (ауадағы оттегі 20%) көлемі:

    A. 112 л

    B. 172 л

    C. 134 л

    D. 125 л +

    E. 148 л

 

4. Органикалық қосылыстардың көпшілігі суда нашар ериді. Оның себебі:

    A. Органикалық заттар көміртек және сутектен түзілген

    B. Органикалық заттар – қатты заттар

    C. Органикалық қосылыстарға судың полюсті молекулаларымен әрекеттеспейтін химиялық байланыстар тән +

    D. Органикалық қосылыстар сумен әрекеттеспейді

    E. Органикалық заттар судан жеңіл

 

5. Салыстырмалы молекулалық массасы кіші зат:

    A. NaBrO3

    B. NaIO2

    C. NaClO +

    D. NaPO2

    E. NaClO3

 

6. Өзгерістер тізбегіндегі Э элементі:

    A. Фосфор +

    B. Көміртек

    C. Кальций

    D. Магний

    E. Азот

 

7. Осы сөйлемде оттек химиялық элемент болады:

    A. Оттектің мольдік массасы 32 г/моль.

    B. Фотосинтез процесі нәтижесінде оттек түзіледі.

    C. Ауаның құрамындағы оттекпен тыныс аламыз.

    D. Судың құрамына оттек кіреді. +

    E. Оттек – газ тәрізді зат.

 

8. Мына айналымды жүзеге асыру үшін қажет X және Y заттары:

Химия - 1

    A. H2, O2

    B. H2, BaO

    C. t˚, HCl +

    D. H2, t˚

    E. H2, Cl2

 

9. Концентрациясы 0,5 моль/л алюминий нитраты ерітіндісінің диссоциациялану дәрежесі 30% болса, 1 л ерітіндідегі барлық бөлшектердің зат мөлшері:

    A. 0,95 моль +

    B. 0,35 моль

    C. 0,55 моль

    D. 0,65 моль

    E. 0,25 моль

 

10. Фосфор атомында толық аяқталған электрондық деңгейдің саны:

      A. 1

      B. 5

      C. 3

      D. 4

      E. 2 +

 

11. Заттың құрамын химиялық таңбалар және индекстермен шартты түрде жазу:

      A. Химиялық теңдеу

      B. Термохимиялық теңдеу

      C. Салыстырмалы молекулалық масса

      D. Химиялық формула +

      E. Мольдік масса

 

12. Схема арқылы алынатын А затының аталуы:

Химия - 2

      A. дипептид

      B. альдегид

      C. спирт

      D. амин қышқылы +

      E. эфир

 

13. «Күміс айна» реакциясын көрсететін карбон қышқылы:

      A. құмырсқа қышқылы +

      B. қымыздық қышқылы

      C. хлорбутан қышқылы

      D. бензой қышқылы

      E. үш хлор сірке қышқылы

 

14. Мыстың негіздік карбонаты Cu(OH)2CO3 ыдырағанда түзілетін заттар: 

      A. Cu + H2 + O2

      B. 2CuO + H2O + СO2 +

      C. CuO + H2O + СO

      D. Cu(OH)2 + СO2

      E. CuO + H2O + СO2

 

15. … 5s25p2 конфигурациясы бар элемент:

      A. С

      B. Si

      C. Ge

      D. Pb

      E. Sn +

 

16. Глюкозаның «күміс айна» реакциясына қатысатын себебі, молекуласында ... .

      A. кетон тобы бар

      B. амин тобы бар

      C. альдегид тобы бар +

      D. нитротоп бар

      E. карбоксил тобы бар

 

17. Fe3+ ионының электрондық конфигурациясы:

      A. ... 3d64s2

      B. ... 3d54s0 +

      C. ... 3d34s0

      D. ... 3d44s0

      E. ... 3d64s0

 

18. Тек р-р электрондық бұлттарының бүркесуі есебінен түзілген σ-байланыс бар молекула:

      A. NH3

      B. Na3N

      C. HCl

      D. NCl3 +

      E. Li3N

 

19. MnO2 + Al → Al2O3 + Mn реакция теңдеуіндегі тотықсыздандырғыштың алдына қойылатын коэффициент:

      A. 6

      B. 3

      C. 5

      D. 2

      E. 4 +

 

20. Диссоциация кезінде катион ретінде сутек пен металл иондары түзілетін заттардың аты:

      A. қышқылдар

      B. сілтілер

      C. қышқыл тұздар +

      D. негізгі тұздар

      E. орта тұздар

 

Бірнеше дұрыс жауабы бар 10 сұрақтан тұратын тест

 

21. Формуласы көрсетілген қосылыстың атауы:

                 Химия - 3

      A. Метилэтан

      B. Метилпропан +

      C. Метилпентан

      D. Изобутан +

      E. Пропилметан

      F. Этилпропан

      G. Триметилметан +

      H. Диметилэтан

 

22. Химиялық реакция жылдамдығына әсер ететін факторлар:

      A. уақыт

      B. концентрация +

      C. жылдамдық

      D. температура +

      E. катализатор +

      F. ерітінді табиғаты

      G. қысым

      H. сыртқы факторлар әсер етпейді

 

23. Құрамында 50 г тұз және 200 г суы бар ерітіндідегі тұздың массалық үлесі (%):

      A. 0,2 +

      B. 20% +

      C. 10%

      D. 25%

      E. 40%

      F. 0,19 +

      G. 0,02

      H. 0,019

 

24. Суда еритін зат:

      A. Мыс (ІІ) нитраты +

      B. Күміс хлориді

      C. Мыс хлориді +

      D. Барий карбонаты

      E. Мырыш нитраты +

      F. Барий сульфаты

      G. Мырыш фосфаты

      H. Темір сульфиді

 

25. Суда ерімейтін зат:

      A. Мыс (ІІ) нитраты

      B. Натрий хлориді

      C. Барий сульфаты +

      D. Күміс хлориді +

      E. Аммоний фосфаты

      F. Қорғасын сульфиді +

      G. Калий карбонаты

      H. Натрий ацетаты

 

26. 250 мл 7,15 %-тік НСІ (ρ=1,035 г/мл) ерітіндісіндегі НСІ массасы:

      A. 1,8

      B. 1,85

      C. 1,85006

      D. 18,5 +

      E. 18,5006 +

      F. 18,500625 +

      G. 185,0

      H. 185,006

 

27. Күміс нитратымен анықталатын ерітінділер:

      A. NaCl, HCl +

      B. KOH, NaNO3

      C. Al(OH)3, ZnCl2

      D. Fe(NO3)3, CuSO4

      E. HCl, KOH +

      F. AlCl3, HBr +

      G. AlCl3, Al(NO3)3

      H. Cr(NO3)3

 

28. Диссоциациясы кезінде хлорид ионы Cl түзілетін электролит ...

      A. NaCl +

      B. NaCl2

      C. NaClO3

      D. NaClO4

      E. KClO

      F. KCl +

      G. LiCl +

      H. NaClO

 

29. Берілген заттардың ерігіштігіне байланысты, тұнба түспейтін жағдайды анықтаңыз:

      A. AgNO3 + NaCl →

      B. CuCl2 + NaOH →

      C. Ba(NO3)2 + H2SO4

      D. AgNO3 + H3PO4

      E. NaOH + HCl → +

      F. MgCl2 + HNO3 →  +

      G. KNO3 + H3PO4 → +

      H. H2SO4 + CaCl2

 

30. Берілген тотығу-тотықсыздану реакциясы нәтижесінде тотығу дәрежелері өзгеретін элемент

       Химия - 4

      A. S +

      B. S, Na

      C. O

      D. Si +

      E. S, O

      F. C +

      G. Si, O

      H. Na

Қате туралы хабарландыру