Химия

Данебекова Күлпан Турсынбековна
Астана қаласы, № 76 мектеп-лицей
3693
ҰБТ тесттері
Тақырыбы:
Химия

 

1. Тек қосылыстар көрсетілген қатар:

    А) оттегі, құм, кремний

    В) су, құм, әк

    С) азот, темір, оттегі

    D) мыс, темір, құм

    E) әк, су, темір

 

2. Құрамы мен қасиеті жағынан заттың өзімен бірдей болатын бөлшегі:

    А) заряд

    В) атом

    С) ион

    D) молекула

    E) электрон

 

3. Fe+O2+H2O→  бір күрделі зат. Осы реакцияның типі қандай және ондағы барлық коэффициенттердің қосындысы нешеге тең?

    А) айырылу реакциясы, коэффициенттер қосындысы 7-ге тең

    В) алмасу реакциясы, коэффициенттер қосындысы 7-ге тең

    С) орын басу реакциясы, коэффициенттер қосындысы 7-ге тең

    D) айырылу реакциясы, коэффициенттер қосындысы 5-ге тең

    E) қосылу реакциясы, коэффициенттер қосындысы 7-ге тең

 

4. Күкірт ангидриді, фосфор ангидридінің және хлор ангидридінің қайсысының құрамында оттегінің массалық үлесі көп?

    А) күкірт ангидридінде

    В) фосфор ангидридінде

    С) үшеуін де бірдей

    D) үшеуінің де құрамында оттегі атомы болмайды

    E) хлор ангидридінде

 

5. Натрий бериллатының салыстырмалы молекулалық массасы:

    А) 57

    В) 67

    С) 77

    D) 87

    E) 97

 

6. Негіздік, екідайлы, қышқылдық оксидтер көрсетілген қатар:

    А) CrO,  Cr2O3,  CrO3

    В) SO,  SO2,  SO3 

    С) NO, NO2,  N2O5

    D) Na2O,  ZnO, CO

    E) P2O5, Cr2O3, MgO

 

7. Оттегі элементінің аллотропиялық түр өзгерістері:

    А) оттегі атомы, озон газы

    В) озон газы, азот газы

    С) оттегі газы, озон газы

    D) иіс газы, көмір қышқыл газы

    E) иіс газы, озон газы

 

8. Оттектің ерекше тотығу дәрежесін көрсететін қосылыстары:

    А) оттек фториді, сутек пероксиді

    В) натрий оксиді, натрий гидроксиді 

    С) хлор қышқылы, хлорлы қышқыл

    D) пирит, гематит

    E) калий хлораты, марганцовка

 

9. Тек тотықсыздандырғыштар көрсетілген қатар:

    А) N2 , К, N-3, S-2.

    В) Na, К, N-3, S-2.

    С) NO, К, N-3, S.

    D) Na, К, N-3, S.

    E) O2, К+, N-3, S-2.

 

10. MnO2+HCI→MnCI2+CI2+H2O берілген теңдеуде реакцияға 2 моль қышқыл қатысса, онда реакцияға қатысқан оксидтің массасы қанша және бөлінген газдың көлемі (қ.ж) қанша?

      А) 435 г, 112 л.

      В) 40,5 г, 10,2 л.

      С) 4,35 г, 1,12 л.

      D) 43,5 г, 11,2 л.

      E) 4350 г, 1120 л.

 

11. Пентин молекуласындағы үштік байланыстың табиғаты:

      А) 2 пи, 1 сигма

      В ) 3 сигма

      С) 2 сигма, 1 пи

      D) 3 пи

      E) 2 пи, 2 сигма

 

12. Белгісіз алкеннің салыстырмалы молекулалық массасы 70-ке тең. Осы алкеннің ауамен салыстырмалы тығыздығы қанша? 

      А) 0,29

      В) 2,41

      С) 2,18

      D) 1,18

      E) 5,0005

 

13. Массасы 120 г, құрамында 10% қоспасы бар күйені мыс (ІІ) оксидінен мысты алу үшін пайдаланды. Осы кезде қанша литр газ бөлінеді?

      А) 44,8 л

      В) 224 л

      С) 200,9 л

      D) 120 л

      E) 201,6 л

 

14. 270 кг алюминийді күйдіргіш натриймен өңдегенде 550 г тұз  алынды. Бұл теория жүзінде алынуға тиісті өнімнің неше пайызы?

      А) 90

      В) 91

      С) 95

      D) 99

      E) 87

 

15. Темір тұздарын сілтімен сапалық реакция бойынша анықтағанда түзілетін тұнбалар және олардың түстері:

      А) Fe(OH)3 – жасыл, Fe(OH)2 – сары

      В) FeOH – жасыл, Fe(OH)4 – қоңыр

      С) Fe(OH)2 – ақ, Fe(OH)3 – жасыл

      D) Fe(OH)2 – қоңыр, FeOH – жасыл

      E) Fe(OH)2 – жасыл, Fe(OH)3 – қызыл күрең

 

16. 5 моль этан мен 5 моль этенді жағуға жұмсалатын ауаның көлемінің қосындысы қанша?

      А) 728 л

      В) 36,40 л

      С) 3640 л

      D) 3643 л

      E) 3642 л

 

17. Хлордың оттекті қышқылдарындағы хлордың тотығу дәрежесінің өсу ретімен орналасқан қатар:

      А) HCIO2, HCIO4, HCIO, HCIO3.

      В) HCIO2, HCIO4, HCI2O, HCIO.

      С) HCI2O2, HCIO2, HCIO, HCIO3.

      D) HCIO, HCIO2, HCIO3, HCIO4.

      E) HCIO5, HCIO4, HCIO, HCIO.

 

18. Массасы 120 г, 40%-дық және 240 г 20%-дық формальдегид ерітінділерін араластырғанда алынған жаңа ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесі қанша?

      А) 26%

      В) 25%

      С) 24%

      D) 23%

      E) 27%

 

19. Алкендердің сапалық реактивтері:

      А) бром суы мен әк сүті

      В) сілті ерітіндісі мен аммиак ерітіндісі

      С) калий перманганаты ерітіндісі мен бром суы

      D) күміс нитраты ерітіндісі мен аммиак ерітіндісі

      E) сутек пероксиді мен калий перманганаты ерітіндісі

 

20. Дәріханадан сатып алынған кальций глюконатында неше пайыз кальций бар?

      А) 9%

      В) 15%

      С) 10%

      D) 20%

      E) 30%

 

21. Егін шаруашылығында тыңайтқыш ретінде қолданылатын азот қышқылының тұзы:

      А) фосфорид ұны

      В) аппатит

      С) калий селитрасы

      D) сильвинит

      E) аммоний селитрасы

      F) карналлит

      G) натрий селитрасы

      H) карбамид

 

22. Магний сұйытылған азот қышқылымен әрекеттескенде түзілетін өнім:

      А) магний нитраты

      В) магний нитриті

      С) калий селитрасы

      D) азот (І) оксиді

      E) су

      F) магний нитриді

      G) кальций селитрасы

      H) магний гидронитриді

 

23. Озонға тән қасиет:

      А) тұрақсыз

      В) улы

      С) күшті тотықтырғыш

      D) өткір иісті

      E) дезинфекциялаушы

      F) қатты кристалл зат

      G) қоймалжың сұйық

      H) қоңыр түсті тұнба

 

24. Фтордың атомының сипаттамасы:

      А) 2 электрондық қабаты бар

      В) 9 электрон, 9 протон, 10нейтрон

      С) күшті тотықсыздандырғыш

      D) сыртқы электрондық қабатында 7 электрон бар

      E) дезинфекциялаушы

      F) 3 электрондық қабаты бар

      G) октет түзу үшін 1 электрон береді

 

25. Тотығу үрдісі көрсетілген қатар:

      А) S0→S-2

      В) S-2→S0

      С) N+4→N+5

      D) N+5→N+3

      E) N-3→N+5

      F) N0→N-3

      G) Na+1 →Na0

 

26. Көксағызды вулканизациялағанда қосылатын зат:

      А) азот

      В) хром

      С) фосфор

      D) күкірт

      E) кремний

      F) күйе

      G) бор

      H) фтор

 

27. Альдегидті және глюкозаны күміс (І) оксидінің аммиактағы ерітіндісімен тотықтырғанда бөлінеді.

      А) 2 моль күміс

      В) 216 г күміс

      С) 1 моль күміс

      D) 224 л күміс

      E) 12,04*1023 күміс

      F) 3 моль күміс

      G) 108 г күміс

      H) 6,02*1023 күміс

 

28. Жай эфирдің формуласы:

      А) СН3 –СН2 –О-СН3

      В) СН3 –СН2 -СООR

      С) НООСН3 –СН2 -СООR

      D) СН3 -О-СН3

      E) СН3 -СООН

      F) СН3 –СН2 –СН2 -О-СН2 –СН3

      G) НО-СН –СН2 -СООR

      H) НООСН2 –СН2 –СООН

 

29. Стеарин қышқылының қасиеті:

      А) сұйық

      В) иіссіз

      С) қатты

      D) газ

      E) өткір иісті

      F) суда ериді

      G) тез балқиды

      H) суда ерімейді

 

30. Сірке қышқылынан алынатын өнім:

      А) еріткіш

      В) сабын

      С) фреон

      D) бояу

      E) жай эфир

      F) күрделі эфир

      G) пластмасса

      H) нәруыз

 

 

Сұрақ номері

Дұрыс жауабы

1

В

2

D

3

E

4

A

5

D

6

A

7

C

8

A

9

B

10

D

11

A

12

B

13

E

14

B

15

E

16

С

17

D

18

Е

19

C

20

А

21

C, E, G

22

A, C, E

23

A, C, E

24

A, B, D

25

B, C, E

26

D, F, G

27

A, B, E

28

A, D, F

29

B, C, H

30

A, D, F

 

 

 

Қате туралы хабарландыру